Buradasınız

Görev ve Yetkilerimiz

                                         Daire Başkanlığı ve Bağlı  Birimlerinin Görevleri

Daire Başkanlığının görevleri

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bağlı Şube Müdürlükleri aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Belediyenin bilgi teknolojileri sistemleri ile ilgili tüm yazılım donanım işlemlerini yürütmek,

b) Belediyenin elektronik sistemler ile ilgili tüm işlemleri yürütmek,

c) Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

 Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü’nün görevleri

a) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde mevcut olan iç ve dış müdürlüklerin yazılım ve bilişim sistemleri, donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak,

b) Bilgisayar (PC), yazıcılar ve çevre birimlerinin bakım ve tamirlerini yapmak, yaptırmak,

c) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak,

d) İç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak,

e) Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere internet oluşturmak,

f) Kablosuz ağ sistemi sistemlerini kurmak kurulu olanları işletmek,

g) Belediyenin iç ve dış müdürlüklerle bağlı kuruşların tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların Bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgi birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak bu kapsamda donanım (PC, yazıcı, vb.) ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak,

h) Eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek,

i) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve temini sağlamak,

j) Bilgi teknolojileri ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmek ve sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini ve güncellenmesini sağlamak, sistemler ile ilgili araştırma ve geliştirme işlemlerini yürütmek ve uygulamak

k) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,

l) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,

m) Sistemi faal halde tutmak için çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlamak.

n) Web sitesi “www.kahramanmaras.bel.tr” ile ilgili gerekli tasarımları, güncellenmesini yapmak veya yeniden yazılacak olan kısımları ile ilgili analizleri yapmak ve uygulamak, İnternet üzeninde çalışan interaktif uygulamaların (e-tahsilât, e-çözüm, e-meclis, e-bilgi vb.) yazılımlarının güncellenmesi geliştirilmesi ve çalışılır vaziyette tutulması,

o) Elektronik belge akışı ve e-imza hizmetlerinin yürütmemesini ve geliştirilmesini sağlamak,

p) Alımı yapılacak bilişim araçları için teknik rapor hazırlamak, kabul komisyonunda yer alarak teknik yeterliliklerini incelmek ve raporlamak,

r) İnternet ve ağ erişimlerinin sağlıklı güvenli olarak yapılandırılmasını sağlamak,

s) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,

t) Müdürlüğün kadrosunu hazırlamak,

u) Müdürlüğün Belediyenin iç ve dış müdürlükler, bağlı kuruluşlar, diğer resmi ve özel kuruluşlarla yazışmaları yapmak,

v) Müdürlüğün maaş ve ayniyat işlerini düzenlemek,

y) Müdürlüğün malzememe ikmal ve stok kontrolünü yapmak teminini sağlamak,

z) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü’nün görevleri

a) Telefon santralleri, IP telefon sistemleri ve çağrı merkezlerinin kurulması, bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması,

b) Telsiz sisteminin ilave ihtiyaçlara ve teknolojik yeniliklere cevap verecek şekilde genişletilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması, Belediyemiz telsiz kulelerinin kamu kurumlarına ve özel şirketlere kullandırılması,

c) Belediye Birimlerinin ihtiyacı olan data, GSM ve Telefon hatlarının tesis edilmesi, bakım ve onarımının ve diğer işlemlerinin yapılması ve işletilmesi,

d) Naklen yayın Aracı, Video Küp, uydu haberleşme vb. Sistemlerinin tesis edilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması,

e) Personel Devam ve Kontrol, Kapalı Devre TV Sistemlerinin bakım ve onarımının yapılması ve işletilmesi,

f) Bilişim sistemlerini desteklemek üzere kullanılan kesintisiz güç kaynakları, klimalar, projeksiyon sistemleri vb. cihazların kurulması, bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması,

g) Kamera, video kayıt ve akıllı bina otomasyon sistemlerinin kurulması, güvenlik tarama cihazları ve diğer ilgili ekipmanların bakım ve onarımımın yapılması ve işler halde tutulması,

h) Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan lisans almış işletmecilerin Belediyemiz tasarrufundaki alanlarda haberleşeme altyapılarının tesisi ve mevcut altyapıların kullanımına dair taleplerin değerlendirilmesi, geçiş hakkı düzenlemesi ile ilgili teknik ve idari çalışmaların yapılması ve geçiş hakkı, sistem, tesis yeri ve altyapı kullanım sözleşmelerinin hazırlanarak işletmeci ve kurumlarla imza yönergesi doğrultusunda imzalanması ve takibi,

i) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Belediye ve bağlı birimler adına haberleşme ( telsiz, geçiş hakkı vb.) ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak ve koordinasyonunu sağlamak,

j) Belediyemiz mülkiyet ve tasarrufundaki alanlarda her türlü kablosuz haberleşme sistem ve ekipmanlarına ait (GSM baz istasyonu, Wİ-Fİ, WİMAX vb.) kurulumları teknik açıdan değerlendirmek, ilgili Belediye birimlerine teknik destek vermek ve optimum çözümler üretmek,

k) Belediyemiz birimlerinin elektronik ve haberleşme sistem, cihaz (telefon, telsiz, vb.) ve hizmet alımları ile ilgili talep ve ihtiyaç analizi ile gerekli çalışmaların yapılarak birimlere teknik destek sağlanması,

l) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şefliği’nin görevleri;

a)Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak ve/veya kurdurmak ve yürütülmesini sağlamak,

b)Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasında mekânsal ilişkisi olan tüm verilerin yazılımlar aracılığıyla CBS ile ilişkilendirilmesini sağlamak için gerekli altyapıyı kurmak, bu kapsamda sahadan toplanacak ve CBS’ye aktarımı sağlanacak mekânsal ve sözel verilerin standartlarını belirlemek,

c)CBS’de kullanılacak veri standartlarını oluşturmak, güncel tutulmasını denetlemek, ağ üzerinden veri alışverişinin sağlanmasını kontrol etmek,

d)Büyükşehir Belediyesi içi veya dışındaki birimler ile kurum/kuruluşlar ve iştirakler arasında CBS protokollerini hazırlamak, veri alışverişinin standartlarını oluşturmak ve denetlemek,

e)Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin yönetilmesine ilişkin, yeni yazılımların yapılması/yaptırılması, mevcut yazılımların geliştirilmesi ve işletilmesini sağlamak,

f)CBS için kurumsal düzeyde standartlar belirlemek, belirlenen standartların kontrolünü yapmak ve uygulama bütünlüğü için diğer daire başkanlıklarında uygulanmasını sağlamak,

g)Büyükşehir Belediyesi adına sözel, coğrafi ve grafik verinin toplanması, sistematik olarak arşivlenmesi ve kurum içerisinde yetkilendirme ile dağıtımını sağlamak için gerekli altyapıyı kurmak,

h)Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri altyapısını kullanarak raporlama, analiz ve veri madenciliği çalışmaları yapmak,

ı)İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

i)Büyükşehir Belediyesi’nin müdürlükleri tarafından üretilmiş ve Büyükşehir Belediyesi meclisi tarafından fiyatı onaylanmış olan Coğrafi Bilgi Sistemi formatındaki verilerin kişi ve kurumlara satışı için gerekli teknik çalışmalar yapmak.

j)Büyükşehir Belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu Coğrafi Bilgi Sistemi / Kent Bilgi Sistemi’ne yönelik yazılım ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması

k)Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları kapsamında yer alan Büyükşehir Belediyesi Müdürlükleri, İlçe belediyeleri ve kamu kurum/kuruluşlarına teknik destek hizmetinin verilmesi ve koordinasyonun sağlanması,

l)Veri çeşitliliğini arttırmak, mevcut verilerin güncelliğini sağlamak (veri alışverişini yapmak kente ait verileri bir merkezde toplamak kente altyapı hizmetleri veren diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlamak ve aynı tür verilerin ikinci bir maliyetle elde edilmesinin önüne geçmek için) kurumlar arası bilgi paylaşım protokolleri yapılması için çalışmalar yapmak.