Buradasınız

Görev ve Sorumluluklarımız

Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

 1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, Müdürlük içerisinde gerekli birimleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,
 2. Gerektiğinde Tarımsal Sulama Hizmetleri ile ilgili faaliyetleri; etüt, planlama, proje yapım işlerini yapmak veya yaptırmak. Bunlardan uygun görülenleri uygulamak veya uygulattırmak,
 3. Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumlulukların gerektirdiği konularda kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak,
 4. Tarım ve hayvancılık ile ilgili olarak başkanlık makamınca verilen tüm görevleri yerine  getirmek
 5. Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve/veya yaptırmak, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve/veya işletilmelerini sağlamak, (Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir.)
 6. Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak. İlgili kuruluşlardan izin almak kaydıyla, dere, göl ve barajlardan su almak ve su tasfiye tesislerinin özel projelerini yapmak ve yaptırmak, uygulamak ve/veya uygulattırmak,
 7. Tarım ve Kırsal Kalkınmaya yönelik Büyükşehir Belediyesi kaynakları dışında olan iç kaynaklı (Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı vb.) ve dış kaynaklı (AB ve Dünya Bankası vb.) projelerini hazırlamak, hazırlatmak, gerektiğinde Büyükşehir Belediyesi adına müracaatta bulunmak, uygulamak ve/veya uygulattırmak,
 8. Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı doğrultusunda muhtelif konularda çiftçilere eğitim programları düzenlemek, başarılı çiftçiler için yurt içi ve yurt dışı teknik geziler organize etmek,
 9. Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak ve/veya yaptırmak,
 10. Organik Tarım ve İyi Tarım uygulamaları ile kırsal kalkınmayı temin etmeye yönelik bitkisel ve hayvansal her türlü faaliyeti yapmak, yaptırmak ve/veya destek sağlamak,
 11. Bitkisel ve hayvansal üretimde kaliteyi artırmaya yönelik her türlü faaliyette bulunmak, bu amaçla hazırlanan projeleri uygulamak ve/veya uygulattırmak,
 12. Kuru tarımda üretimi artırmaya yönelik her türlü eğitim, alet, donanım ve tohum desteği sağlamak,
 13. Her türlü meyvecilik, sebzecilik, hayvancılık, arıcılık, balıkçılık ve seracılıkla ilgili etüt ve projeleri yapmak ve/veya yaptırmak, uygulamak ve/veya uygulattırmak,
 14. Küçük ölçekli tarım alet ve makineleri ile ilgili her türlü desteği sağlamak,
 15. İlimizde tarımsal ürünlerle ilgi üretim havzaları oluşturulması için ürün bazlı havza desteklemeleri yapmak,
 16. Tarımla ilgili kalkınma kooperatifleri ve üretici birliklerine destek olarak tarımsal üretimin gelişmesine destek olmak,
 17. Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve doğrudan temin için, ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek
 18. Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumlulukların gerektirdiği konularda ilgili kurum, kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği yapmak, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak,
 19. Hizmet için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt ve proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak
 20. Görev alanına giren konulara ilişkin, stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere hazırlık yapmak
 21. Müdürlük bünyesinde Taşınır Kayıt Kontrol Sisteminde kayıtları tutmak,
 22. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
 23.  

Paylaşın