Buradasınız

Onikişubat, Dulkadiroğlu Ve Türkoğlu İlçeleri Temel Ve Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi

Kapsam: 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19uncu Maddesi (Açık İhale Usulü)
İhale özeti: 
2600 km yol ağında 29.250 m³ granüler temel, 325.000 m² 1. kat, 97.500 m² 2. kat asfalt sathi kaplama yapım işi
İhale tarihi: 
31 Mayıs 2018 Perşembe 10:00
İhalenin yapılacağı adres: 

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE SALONU
İSMETPAŞA MAH. AZERBAYCAN BULV. NO:25
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI KAT:2
DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ

İhale kayıt numarası: 
2018/218948
İhaleyi yapan birim: 
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Yol Yapım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Durum: 
Yapılmadı
İlan Metni: 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: "11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" eki Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesi’nde yer alan A-V. GRUP Karayolları İşleri (Altyapı + Üstyapı) veya aynı tebliğin madde 2.7-“ İhale konusu işin (Ek-1) de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dahil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise,benzer iş belirlenmesi niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri UygulamaYönetmeliği’nin 3üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.” hükmü gereği asıl işe uygun Sathi Asfalt Kaplama Yapım İşi Benzer İş Olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: A. Değerlendirme isteklinin ‘’teklif tutarı’’ ile ‘’kalite ve maliyet yapılarının uyumu’’ üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır.A.1. Teklif tutarı puanlamasıTeklif puanları; TP = (TTmin x 70)/ TT formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı, TT: İsteklinin teklif tutarı,ifade eder. A.2. Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların isteklilerin toplam teklif tutarına oranı aşağıda belirtilen oranlar içinde kaldığında ( bu oranlar dahil ) her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi halde puan verilmeyecektir. S.No: Poz No Açıklama Puan İçin Oranlar Puan 1 KBB/01 Ø=1000 mm Donatılı Betonarme Yer Altı Yağmursuyu Drenaj Borusunun Temini, Nakli, Yerine Konması ve Uygun Malzeme ile Kapatılması (Birim fiyat Tarifinde Belirtilen Esaslar Dahilinde) %0,90 - %1,55 0,50 2 KBB/02 Ø=600 mm Koruge Drenaj Boruları Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) Esaslı Yer Altı, Yağmursuyu, Drenaj (SN8) Borusunun Temini, Nakli, Yerine Konması ve Uygun Malzeme ile Kapatılması (Birim fiyat Tarifinde Belirtilen Esaslar Dahilinde) %0,95 - %1,60 0,50 3 KBB/03 Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1 inç) Malzeme ile Temel Yapılması (Malzeme Temini, Serme, Sulama, Sıkıştırma ve Nakliye Dahil) (Birim Fiyat Tarifinde Belirtilen Esaslar Dahilinde) %22,00 - %32,00 8,00 4 KBB/04 Temel Tabakası Üzerine Fm2B2 Astar (MC30) Yapılması (Nakliyeler, Astar Bedeli ve HerşeyDahil) (Birim Fiyat Tarifinde Belirtilen Esaslar Dahilinde) %30,00 - %40,00 10,00 5 KBB/05 1. Kat Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Temel, Astar ve Bitüm Hariç) (Kıırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Birim Fiyat Tarifinde Belirtilen Esaslar Dahilinde) %5,00 - %10,00 2,50 6 KBB/06 2. Kat Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Bitüm Hariç) (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Nakliyeler ve HerşeyDahil) (Birim Fiyat Tarifinde Belirtilen Esaslar Dahilinde) %1,50 - %4,00 1,50 7 KBB/07 Sathi Kaplamalarda Kullanılan Bitümün (B 160/220) Zati Bedeli, Rafineriden İş Yerine Nakli(Birim Fiyat Tarifinde Belirtilen Esaslar Dahilinde) %18,00 - %28,00 7,00 Toplam 30 Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanı (MP), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Değerlendirme puanlaması Değerlendirme puanı (DP), teklif fiyat puanı ile kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanının (DP=TP+MP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-DOKUMAN SATIŞ VE İNCELEME SERVİSİ-İSMETPAŞA MAH. AZERBAYCAN BUL. NO:25 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI KAT:2 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-DOKUMAN SATIŞ VE İNCELEME SERVİSİ-İSMETPAŞA MAH. AZERBAYCAN BUL. NO:25 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI KAT:2 DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Yukarıda yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sitede yayınlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve tamlığı konusunda azami özen gösterilmekle birlikte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu konuda hiçbir taahhüt ve sorumluluk kabul etmez.

Paylaşın