Buradasınız

Görev ve Yetkilerimiz

GÖREV VE YETKİLERİMİZ

Daire Başkanlığının Görevleri

 a) Belediyemiz bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli memur, işçi ve geçici işçi personelin göreve başlayışlarından, görevden ayrılış veya emekliliklerine kadar her türlü özlük işlemlerini yürütmek,

 b) Gerektiğinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerini işletmek ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılmasını sağlamak,

 c) Genel anlamda insan kaynakları, hizmet içi eğitim ve staj konularında çalışmalar yapmak,

 ç) Belediyemiz bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli memur, işçi ve geçici işçi personelin maaş bordro ve tahakkuk işlemlerini yürütmek,

 d) Çalışan personelin özlük alacaklarına ilişkin tüm işlemlerin, sosyal güvenlik işlemlerinin, emeklilik keseneklerinin, emeklilik ile ilgili maaş ve tahakkuk işlemlerinin ve maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü bilgilerin (puantaj, icra, kişi borcu, lojman, askerlik borçlanması, özel sigorta, doğum, ölüm, evlenme ve aile yardımı, kıdemli işçiliği teşvik pirimi, asgari geçim indirimi vb.) gereğinin ve tahakkuklarının yapılmasını sağlamak.

 e) Daire Başkanlığı bütçesinin hazırlanmasını sağlamak,

 f) Diğer birimlerdeki iş ve işlemlerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve koordine etmek,

 g) Başkanlık makamı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri

 a) Belediyemiz bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli personel, işçi ve geçici işçi personelin göreve başlayışlarından, görevden ayrılışlarına kadar her türlü özlük işlemleri yürütmek,

 b) Personel mevzuatını günlük takip edip belediye birimlerini değişikliklerden haberdar ederek uygulamada bütünlüğü sağlamak,

 c) Çalışan personelin ilk defa göreve başlama, açıktan atama, nakil, görevde yükselme, unvan değişikliği, sözleşme yapma ve yenileme, açığa alma, kurum içi ve kurum dışı geçici görevlendirmeleri ile birimler arası atama işlemlerini yürütmek,

 ç) Çalışan personelin emeklilik, ölüm, istifa, görevden çekilme gibi nedenlerle kayıt kapama işlemlerini yürütmek ve askerlik borçlanması işlemlerini yapmak,

 d) Memur personelin adaylık eğitimi sonrası asalet tasdiki işlemlerini yürütmek,

 e) Çalışan personelin yıllık, sıhhi, mazeret ve ücretsiz izin işlemleri ile birlikte yurtdışı çıkış izin onaylarım hazırlamak ve takibini yapmak,

 f) Gerektiğinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerini işletme ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılmasını sağlamak,

 g) Çalışan personelin ceza, ödül ve ikramiye iş ve işlemlerini takip ederek kayıt altına almak,

 h) Vekâlet ve tedviren görevlendirme onaylarını hazırlamak,

  ı) Faaliyet alanı ile ilgili olarak; dış kuramlardan, belediye birimlerinden, belediye çalışanlarından ve vatandaşlardan gelen her türlü yazı, dilekçe ve taleplere mevzuat ve üst amirlerinin direktifleri doğrultusunda cevabi yazıları hazırlamak,

   i) Faaliyet alanı ile ilgili olarak idare aleyhine yargı yerlerinde açılan davalara ilişkin hukuk müşavirliğine savunmaya esas bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazılarını hazırlamak,

   j) Şube müdürü ve üstü kadrolara yapılan atamalara ilişkin Belediye Meclisine bilgi sunulması için gerekli yazışmaları yapmak,

   k) Çalışan personelin tanıtıcı belediye kimlik kartlarını hazırlamak, dağıtımını yapmak kayıp ve çalıntı gibi sair nedenlerle kaybolması halinde gerekli işlemleri yapmak,

   l) Belediyenin hizmet esaslarına göre her statüde personel ihtiyacını stratejik plana uygun olarak kısa ve uzun vadede tespit etmek ve ihtiyaca göre kadro iptal ve ihdas cetvellerini hazırlamak,

  m) Büyükşehir Belediyesi birimlerinin teşkilat şeması ile ilgili değişiklik taleplerini inceleyerek Belediye Meclisine havale edilmek üzere Başkanlık Makamına sunmak, teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlamak,

  n) Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak personelin kadro düzenlemelerini yapmak,

  o) Memur personelin kadro ve ek göstergeleri işlemleri ile ilgili yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerinin hazırlanması ve onay işlemlerini takip etmek,

  ö) Çalışan personel ile ilgili aylık ve yıllık olarak her türlü istatistik bilgileri hazırlamak,

   p) Çalışan personelin, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda süresi içerisinde mal bildirim beyannamesi işlemlerini yürütmek,

   r) Çalışan personelin pasaport işlemlerine ilişkin yazışmaları yapmak,

   s) Sendikal işlemleri, toplu iş sözleşmesi ve sosyal denge tazminatı sözleşmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek,

   ş) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüklerinin demirbaş ve ayniyatlı işlemlerini yürütmek,

    t) Benzer şekilde mevsimlik işçi alınmış ise hizmet sözleşmelerinin yenilenmesi işlemlerini yürütmek,

    u) İşçilerin T.İ.S. ile getirilen haklardan; ücret zammı için yevmiye çizelgesi düzenlenmesi ve diğer sosyal haklarının takip ve tespiti için yazışmalar yapmak,

     ü) Çalışan personele ait sicil dosyalarının arşivlenmesi ve muhafaza edilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

    v) Belediye ile Toplu Sözleşme yapmaya yetkili taraf sendika ile Toplu İş Sözleşmesinin başlangıcından bağıtlanma sürecine kadar ki prosedürü takip ve tanzim ederek, taraflara bildirmek, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü ile taraf sendikalarla ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

     y) Staj yapanlarla ilgili tüm işlemleri yapmak,

     z) Hizmet İçi eğitim faaliyetlerini, organizasyonlarını düzenlemek ve düzenlenen eğitimlerin değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

    a) Yeni işe alman personelin oryantasyonunu sağlamak için eğitim faaliyetleri ve organizasyonları düzenlemek,

    b) Mevzuat değişikliklerine ilişkin gerekli olması halinde eğitim düzenlemek,

     c) Daire Başkanlığının yıllık faaliyet raporunu hazırlanması ile ilgili işlemleri yapmak,

     ç) Müdürlüğün arşiv işlemlerini yürütmek,

     d) Daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğünün Görevleri

      a) Belediyemiz bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli, işçi ve geçici işçi personelin maaş bordro ve tahakkuk işlemlerini yürütmek ve ödenmesini sağlamak üzere ilgili birimlere göndermek,

      b) Çalışan personelin özlük alacaklarına ilişkin tüm işlemlerin, sosyal güvenlik işlemlerinin ve maaşla ilgili diğer birimlerden gelen her türlü bilgilerin (puantaj, icra, kişi borcu, lojman, askerlik borçlanması, özel sigorta, doğum, ölüm, evlenme ve aile yardımı, kıdemli işçiliği teşvik pirimi, asgari geçim indirimi vb.) gereğinin ve tahakkuklarının yapılmasını sağlamak,

      c) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak mevzuatın takip edilmesi, personel hakkında yasalarda meydana gelecek değişikliklerin veya yeni mevzuatın daire başkanlığına bağlı diğer şube müdürlükleri ile koordineli olarak uygulanmasını sağlamak,

      ç) Maaştan ayrı olarak geriye dönük işlemleri olan personelin, maaş farkı (pazar, fazla çalışma vb.) ek maaş, terfi, kişi borcu ve benzer bordrolarını hazırlamak ve raporlu olan yevmiyeli personelin iş göremezlik ödeneği ile ilgili işlemlerini yapmak,

     d) Her ay çalışan personele ödenen maaşla ilgili icmalleri düzenlemek,

     e) Toplu iş sözleşmesi ve sosyal denge tazminatı sözleşmesinden kaynaklanan hakların ve tüm ödemelerin tahakkukunu yapmak,

     f) Çalışan personelin emekli kesenekleri, emeklilik ve iş akdinin feshedilmesine ilişkin maaş ve tahakkuklara dair bütün işlemleri yapmak,

     g) Meclis üyeleri huzur hakkı ile encümen üyeleri ödeneklerinin tahakkuklarını yapmak,

     h) Müdürlüğün arşiv işlemlerini yürütmek,

     ı) Daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün Görevleri

     a) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri kapsamında belediyemize bağlı birimlerde sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün kazandırılmasını sağlamak, rehberlik etmek,

     b) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ vb. ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek ve ilgili tüm birimlere duyurmak,

     c) İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlülüklerinin mevzuata uygun olarak tüm birimler tarafından yerine getirilip getirilmediğini incelemek, kontrol etmek,

      ç) Belediye’ nin tüm işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyet çalışmasını koordine etmek, yapılan çalışmaların çalışma ortamı gözetimleri ile desteklenmesini sağlamak ve tespit öneri raporları ile ilgili birimleri uyarmak,

     d) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında çalışanların ilk işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak, çalışana uygun iş verilmesi hususunda işvereni/işveren vekilini bilgilendirmek

     e) Başkanlık Makamı tarafından Belediye çalışanları arasından çalışan sayısına ve tehlike sınıflarına göre görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları ve Hizmet Alımı ile OSGB aracılığıyla temin edilen İşyeri Hekimi’ni,  yasal çalışma süresi boyunca, Belediye’ ye ait işyerlerinde görevlendirmek, görev süresi bitiminde güncellemeleri yapmak,

      f) Birimlerdeki personel sayısı takip edilerek ilgili birimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmasını sağlamak, takip etmek, kurul toplantılarını takip etmek ve diğer birimlerde kurulmuş olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları arasında koordinasyonu sağlamak,

      g) Risk değerlendirmesi, Acil Eylem Planı, ortam ölçümleri ve yangın tahliye kurtarma çalışmalarının yapılmasını koordine etmek ve ilgili birimleri bilgilendirmek,

      h) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı hazırlamak ve onaya sunmak, çalışanların bilgilendirilmeleri konusunda gerekli yazışmaları yapmak, eğitimlerin yasal süre içerisinde periyodik olarak tekrarlanmasını sağlamak, verilen eğitimlerin etkinliğini ölçmek, iyileştirme alanları belirlemek ve üst yönetime iletmek,

       ı) İSG kurulları, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcileri ve destek elemanları arasında koordinasyon sağlamak,

       i) Şube Müdürlüğünün çalışma plan ve programını hazırlamak, bu doğrultuda gereken araç, gereç, malzeme (kitap, broşür, ilan da dahil) ve personel teminini sağlayarak, plan ve program dahilinde çalışmaları sürdürmek.

       j) İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki ulusal ve uluslararası eğitimlere katılmak,

       k) Ramak kala (kıl payı kurtulunan) olaylar, iş kazaları ve meslek hastalığı gibi durumları kayıt altına almak,  gerekli bildirimleri yapmak  ve istatistik tutarak üst yönetimi bilgilendirmek,      

        l) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili İSG kurullarının, işyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanlarının yaptığı çalışmalara ait bilgi, belge ve dokümanların bir nüshasını temin etmek ve bunların dosyalanmasını, arşivlenmesini, saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak,

      m) Aylık faaliyet raporunu hazırlamak, izlemek, değerlendirmek ve yıllık faaliyet istatistiği çıkarmak,

      n) Stratejik plan, performans programı ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

      o) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde görev ve hizmet alanları ile ilgili BİMER  ve Bilgi Edinme aracılığıyla gelen şikayet ve önerilerin değerlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

      ö) Müdürlüğün fiziki veya elektronik ortamda yapılan yazışma ve arşiv işlemlerinin, standart dosya planı ile Resmi yazışmalarda Uygulanacak Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapmak,

       p) Birimlerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili İSG-Kâtip programı üzerinden yapılabilecek yükümlülüklerini yerine getirmek ve izlemek,

       r) Asıl işveren Belediye olmak üzere alt işveren (taşeron) hizmeti ile iş yapan birimlere, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesini koordine ve takip etmek,

      s) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda dış kuruluşlar ile iş birliği yapmak,

      ş) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, Tespit Öneri Defteri, çalışanların Kişisel Koruyucu Donanım zimmetleri, acil durum ekip listeleri ve tatbikatlar ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin diğer bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına almak,

       t) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.