Buradasınız

Görev ve Yetkilerimiz

Görev Tanımı

Belediye Zabıtası, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevli özel Zabıta kuvvetidir. Büyükşehir Belediye Zabıtası; 5393 Sayılı Kanunun 51.maddesi ve 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin ( k ) fıkrası doğrultusunda görevlerini yerine getirmektedir. Büyükşehir Zabıtası, İlçe Belediye Zabıtalarının görev ve yetki alanlarında koordinasyon ile görevlidir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Zabıta Dairesi Başkanlığı 22/04/2006 Tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde düzenlenen ve Belediye Meclisinin 14/05/2014 tarih ve 2014/44 Sayılı kararı ile kurulmuştur. Zabıta Şube Müdürlüğü, Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü olmak üzere üç Müdürlük ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Zabıta Dairesi Başkanlığının Görev ve Sorumluluklarını yerine getirirken dayandığı kanunlar,

 

*5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu madde 7/k 

“Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda Zabıta hizmetlerini yerine getirmek”

*5393 Sayılı Belediye Kanunu 51. Madde

 

Zabıtanın görev ve yetkileri:

Madde 51- Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.

Paylaşın