Görev ve Sorumluluklarımız

Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü; ilimizde bulunan kültürel mirasın (sitler, tek yapılar, yapı grupları, anıt eserler ve mekânlar) korunmasına yönelik Kudeb’in de içerisinde bulunduğu koruma uygulama ve denetleme görevi ile ilin kent estetiğinin sağlanması, görsel kirliliğin engellenmesi ve sokak, yapı ve mekân bütünlüğünün sağlanmasına yönelik olarak; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 13 ilde Büyükşehir Belediyelerinin kurulması hakkmdaki 6360 sayılı kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu ve 3194  sayılı imar, kanununun, verdiği yetki çerçevesinde Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe giren kent estetiği yönetmeligi hükümlerinin uygulanması ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun KUDEB’lere verdiği yetki çerçevesinde çalışır.

Bu kapsamda:

a)11 Haziran 2005 tarih ve 25482 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Koruma Uygulama Denetim Bürosu, proje büroları ile eğitim birimlerinin kuruluş, izin, çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik kapsamındaki ve bu yönetmeliğe ilaveten ve değiştirilerek bakanlıkça yürürlüğe konulan işler,

b)Koruma Bölge Kurulu ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulunda Belediye Başkanlığım temsil etmek,

c)Tarihi Kentler Birliğinde koordinatör görevi üstlenmek,

d)Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar alınabilmesi için Kent Estetiği kurulu ile yazışmalar yapmak,

e)Tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu sit alanları için koruma- amaçlı imar planlan, proje, uygulama programlan yapmak, yaptırmak,

f)2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu kapsamında Valilik bünyesinde toplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payının Büyükşehir Belediyesinin konuyla ilgili projelerine aktanlabilmesi için gerekli sekretarya hizmetlerini yürütmek,

 

g)Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri tarafından talep edilmesi halinde Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarına ilişkin çalışmalara katılmak.

h)Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,

i)İlçe Belediyelerinin tarihi mekânlar konusunda uygulamalarım denetlemek,

j)Tarihi mekânlar konusunda yapılacak danışmanlık ve hizmet ihaleleri ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak, yapım ihaleleri ile ilgili talepleri ilgili birime iletmek, Kent kimliğinin belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmalar yapmak,

k) Belediye sorumluluk sahası dâhilindeki cadde, bulvar, ana yol, meydan ve tarihi mekânlarda, tabela, reklam, afiş ve dış mekân düzenlemeleri esaslarım belirlemek,

l) Belediye Estetik Kurulunun çalışmalarım izlemek, kurulun sekretarya hizmetini yürütmek, kurulca alınacak ilke kararlarının  uygulanmasını takip etmek,

m) Kent estetiğinin sağlanmasına yönelik kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak,

n) îlçe Belediyelerinin kent estetiği konusunda uygulamalarım denetlemek,

o) Kent estetiği konusunda yapılacak danışmanlık ve hizmet ihaleleri ile ilgili tüm evraklan hazırlayıp ihale birimine sunmak, yapım ihaleleri ile ilgili talepleri ilgili birime iletmek,

p) Kent Estetiği Kurulunun büro, arşivleme, raportörlük ve Kurul Sekreterliği hizmetlerim yürütmek,

r) Taşınmazların  Kültür Varlığı tescil aşamasında, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne tescile“ ilişkin görüş belirtmek,

s) Taşınmaz kültür varlıkları ve bunların korunma alanlarının kamulaştırma, satın alma, takas vb. işlemleri ile ifiraz-tevhid işlemlerinin ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak,

t) Kentsel ve doğal sit alanlarının mekansal kalitelerini artıracak ve ilave değer kazandıracak her türlü kentsel tasanm projeleri, (altyapı, üstyapı, kent mobilyalan, kaldırım, meydan vb.) yapmak, yaptırmak,

u) Kent kimliğinin belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmalar yapmak

v) 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği belediye bünyesinde oluşturulacak kurulların çalışmalarını izlemek, bu kurulların sekretarya hizmetini yürütmek,

y)Koruma amaçlı planlama, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme vb. çalışmalarının sonuçlarını, tarihi ve kültürel değerlerin envanterini . yayınlamak, Tarihi Miras Bilgi Sistemi kurmak Belediye mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kullanılması, tahsisi vb. işlemler için gerekli rölöve, restorasyon, restitiisyon, rekonstrüksiyon, sokak sağlıklaştırması, çevre düzenlemesi vb. projelerini yapmak, yaptırmak,

z) İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde üst Makamlarca verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

login