Buradasınız

Gelirler Şube Müdürlüğü Hizmetleri

Gelirler Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

a) Mevzuat ve Yönetmelikler dahilinde vergi, resim, harç, ücret, ceza ve diğer Belediye gelirlerinin tarh ve tahakkuklarını yaparak tahsilata hazır hale getirmek.

b) Terkini yada reddi gereken vergilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzeltme işlemlerini yapmak.

c) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.

d) Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek.

e) Vergi mevzuatının adil uygulanmasını sağlamak, gerekli tedbirleri almak.

f) Daire başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından ön görülen diğer görevleri yerine getirmek.

g) Amme alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak.

h) Yapılacak olan hizmetlere karşılık Büyükşehir Meclisince belirlenip, yürürlükte olan miktarlarda ücret alınmasını sağlamak. Ayrıca mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde bulundurarak Meclise sunulmak üzere hazırlanacak ertesi yıl ücret tarifesi taslak çalışmalarını yapmak.

ı) Müdürlüğünün çalışma alanı içerisine giren konulardan kanunlarla belirlenen her türlü iş ve işlemleri zamanında yerine getirmek, gelir artırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirleri almak, personelin planlı, programlı, etkin ve uyum içerisinde çalışmasını organize etmek. Daire Başkanına gerekli bilgileri iletmek ve  vereceği sözlü ve yazılı emirleri yerine getirmek.

i) Mahalli İdareler uzlaşma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Belediye bütçesine giren vergi, resim ve harçlar için kurulacak uzlaşma komisyonunda görev almak.

Gelirler Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri

-Gelir Tahakkuk İşlemleri: Yıl içerisinde yangın sigorta vergisi tahakkuku, yol geçiş izin belgesi tahakkuku, tellaliye ücreti tahakkuku, ceza tahakkukları, belediye hoparlörü ilan ücreti tahakkuku, haberleşme, yangın sigorta ve elektrik tüketim vergilerinin tahakkuku yapılmaktadır.

-İlan Reklam: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12, 13, 14, 15 ve 16'ıncı maddelerine istinaden, İlimizdeki işyerlerine ait her türlü ilan ve reklam panolarının tespit ve vergi tahakkuku yapılmaktadır.

-İcra İşlemleri: Tahsilatı 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununa tabi olan ve vadesinde ödenmeyen alacakların yasal yaptırımlar uygulanarak tahsilatı gerçekleştirilmektedir.

-Takip ve Kontrol Şefliği: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde vadesi geçmiş Belediye alacaklarının tümünü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağlı kalmak koşuluyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde izlenerek tahsil edilmesi için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalar yapılmaktadır.

-Tebliğ Şefliği: Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan ödeme emri, ihtarname ve diğer tüm tebliğ evrakları e-belediye sistemine kaydedilerek ve tebliği yapılmaktadır.