Buradasınız

Veterinerlik ve Mezbaha Hizmetleri

MİSYONUMUZ;

 • Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi  olarak amacımız; koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri çerçevesinde hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklarla mücadele ederek, hayvan sağlığını güvence altına alıp kontrol etmek ve Halk Sağlığı Hizmetlerine katkı sunmaktır.  Bunun yanı sıra Tek Tıp Tek Sağlık Konseptinin yerel bazda uygulayıcısı olarak yüksek kalitedeki hayvan sağlığının insan sağlığı ve refahı üzerine olumlu etkilerini pekiştirmek amaçlarımız içinde yer almaktadır. Aynı zamanda insani ve vicdani bir bilinçle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda tarafımıza atfedilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve doğada yaşayan her türlü canlının yaşama hakkına ve bu hakkın korunmasına olanak sağlamaktır.
 • Mezbahalar Birimi olarak amacımız; gıda güvenliği ve gıda kaynaklarının kontrol altına alınmasını sağlamak ve çiftlikten sofraya etkin gıda kontrolü ve hijyenik koşullarda  güvenilir gıda üretimine olanak sağlamaktır.
 • Hayvan Pazarı Birimi olarak amacımız; kayıt dışı alım ve satımın önüne geçmek ve canlı hayvan sevkiyatlarının kontrol altına alınmasına olanak sağlamaktır. Ayrıca alım ve satım işlemlerinin Veteriner Hekimler kontrolünde yapılmasını sağlayarak halk sağlığına katkı sunmak amaçlanmaktadır.
 • Kent Zararlıları ve Haşerelerle Mücadele Birimi olarak amacımız; koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, insanlara hastalık bulaştıran, bedensel ve psikolojik rahatsızlık yaratan, zoonoz ve vektörel kaynaklı zararlı popülasyonunu kontrol altına alarak çevre ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ;

 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu esas alınarak, Çevre ve Halk Sağlığı yönünden yaşam kalitesi yüksek, sahipsiz hayvanlarla halkın bütün halinde yaşayabildiği sağlıklı yaşam alanlarını oluşturmayı ve koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde mümkün olan en üst düzeyde hizmet vermek
 • Hayvansal gıdaların üretimi, inspeksiyonu ve güvenliğine ilişkin yüksek görev ve sorumluluk bilincine sahip inovatif bir yaklaşımla gıda güvenliği ve gıda kaynaklarının kontrol altına alınmasını sağlayarak; çiftlikten sofraya etkin gıda kontrolü ve hijyeni temelinde maksimum düzeyde hizmet vermek
 • Birim yatırıma yüksek katma değer oluşturan ve bilinçli yapıldığı takdirde düşük maliyet imkanı ile yüksek istihdam olanağı sunan Hayvancılık sektöründe etkin rol almak ve üreticinin bilinçlendirilmesi esasına dayanarak kırsal kalkınmaya katkı sunmak
 • Zoonoz ve vektörel kaynaklı zararlı populasyonunu kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlamak ve bu doğrultuda daha yaşanabilir bir kent için halk sağlığını, ekolojik çevreyi ve hedef dışı canlıları koruyan ürünler ve yöntemler kullanarak yüksek kalitede yaşam alanları oluşturmak

KANUNİ YETKİ VE DAYANAĞIMIZ;

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 • 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Yönetmelikleri
 • Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Başlarken;        

          Gelişen, değişen ve kaynakları yavaş yavaş tükenmeye başlayan dünyada insanoğlunun en önemli ve değişmez sorunlarının başında hiç şüphesiz ki sağlık gelmektedir. İnsan sağlığını korumaya yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hastalıklarla mücadelede önem arz etmektedir. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri tedavi edici tıbbın aksine, küçük maliyetlerle büyük sonuçlar alabileceğimiz ve doğrudan sağlıksız olmayı hazırlayan koşulları önlemeye yönelik tedbirlerdir.

          Koruyucu sağlık hizmetleri, hastalıkların oluşmadan önlenmesi amacını taşıyan sağlık alanındaki harcamaları azaltacak uygulamaların temelini oluşturur. Bu doğrultuda insan sağlığı, hayvan sağlığının güvence altına alındığı ve kontrol altında tutulduğu bir ortamda temin edilebilir.

         İnsanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının hayvanlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, hayvan sağlığının küresel sağlık açısından önemli olduğunu söylemek, buradan hareketle insan sağlığının hayvan sağlığına bağlı olduğu sonucunu çıkarmak son derece yerinde olacaktır.

        Son yıllarda zoonoz hastalıkların sık sık tekrar ediyor olması, bunların tüm dünyada hayvan sağlığını olduğu kadar insan sağlığını da etkilemesi hem ulusal hem de uluslar arası otoriteleri harekete geçirmiştir. İşte bu nedenle bugün dünyada ‘’Tek Tıp/Tek Sağlık Konsepti’’nin önemi her zeminde bilimsel otoritelerce gündeme getirilmektedir. Tek sağlık, sağlıklı insan için sağlıklı hayvanın gerekliliği üzerinde şekillenmekte, yüksek kalitedeki hayvan sağlığının insan sağlığı ve refahı üzerine olumlu etkileri vurgulanmaktadır.

         Hastalıkların neden olduğu ekonomik kayıplar doğrudan maliyet giderleri ve dolaylı maliyet giderleri olarak iki kategori de sınıflandırılırlar. Doğrudan maliyet giderleri hasta kişinin aldığı sağlık hizmetleri bedelinin toplamıdır. Dolaylı maliyet kayıpları ise hastalık nedeniyle işe gidememe, iş gücü kaybı ve dolayısıyla üretim kaybından kaynaklanan ekonomik kayıplardır. Bu açıdan değerlendirildiğinde de hayvan sağlığı üzerinde koruyucu tedbirler almanın insan sağlığına ve hastalık kaynaklı iş gücü kayıplarına etkileri yadsınamaz niteliktedir.

Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Neden Önemlidir

 • Son 25 yılda, 38 yeni patojen ortaya çıkmış olup, bunların %75’i hayvan kaynaklıdır.

• İnsanlarda hastalıklara neden olan yaklaşık 1400 patojenden 800’ü hayvanlardaki tür bariyerini aşma özelliğine sahiptir.

• Yeni veya yeniden önem kazanan hayvansal kaynaklı hastalıklar yalnızca insan sağlığını, gıda kaynaklarını (gıda güvenliği ve güvencesi) ve ülkelerin ekonomilerini tehdit etmekle kalmamakta, aynı zamanda dünyamızda hepimizin ihtiyaç duyduğu sağlıklı çevre ve fonksiyonel ekosistem altyapısını koruyan fauna, flora ve biyoçeşitliliği de olumsuz etkilemektedir.

• Çevre ve halk sağlığı açısından daha güvenli bir ortam oluşturabilmek için, insanların sağlıkları kadar, gündelik yaşamımız içinde yer alan hayvanların sayı, sağlık, kayıt ve üremelerinin kontrolü de önemlidir.

• Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek, sokak hayvanlarını kontrol altında tutmak ve bu hayvanların çevrelerine verebilecekleri zararların önüne geçmek için tedbirler almak gerekmektedir.

• Rehabilite edildikten sonra alındıkları yerlere bırakılan bu kontrollü ve sağlıklı hayvanların, bölgelerine başka hayvanların girmesine izin vermemeleri sayesinde hastalık taşıyabilecek yada saldırgan olabilecek diğer hayvanlar buralarda barınamayacaklardır.

• Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri çerçevesinde hayvan hastalıkları ile mücadele ederek insan sağlığını garanti altına almak oldukça önemlidir.

• İnsanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının hayvanlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde iş gücü kaybı ve üretim kaybından kaynaklanan ekonomik kayıpların önüne geçmek için hayvanların rehabilite edilerek hastalıklarından arındırılması önem arz etmektedir.

• Tek Tıp, Tek Sağlık Konsepti / One Medicine: “İnsan ve hayvan sağlığına hizmet eden veteriner hekimleri, beşeri hekimleri ve diğer sağlık profesyonellerini kapsayan bir terim olmakla birlikte, hayvanlardan insanlara geçebilen ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturan enfeksiyöz hastalıkların kontrolü ile bu hastalıkların yayılımı ve evriminin anlaşılmasını sağlayan bir kavramdır”

Şube Müdürlüğü Alt Birimlerimiz

 1. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi
 2. Kent Zararlıları (Zoonoz ve Vektörel) İle Mücadele
 3. Mezbahalar
 4. Hayvan Pazarı