Tanıtım

HİZMETLERİMİZ&GÖREVLERİMİZ

 1. 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konulan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak,
 2. Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen “Yangın Önleme ve Tedbir Denetin Kontrol Ücreti”ne istinaden yapılan ödemeyi müteakip, yapı kullanma izin belgesine ve işletme ruhsatına tabi binaların yerinde kontrolünü yaparak yangın güvenliği açısından uygunluğunu raporlamak,
 3. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Baca ve Yağlı Kanal Temizleme ve Denetim Yönetmeliği çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ve Büyükşehir Meclisince belirlenen ücret tarifeleri doğrultusunda bacaları temizlemek veya baca temizliğiyle yetkilendirilen firmalarca temizlenmesini sağlamak ve denetlemek,
 4. Yapı kullanma izin belgesine ve işletme ruhsatına tabi binaların yerinde kontrolünü yaparak yangın güvenliği ve İtfaiyenin görev alanına giren her türlü kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin uygunluğunu kontrol etmek, alınması gereken önlem tedbirlerini ilgililere bildirmek,
 5. 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”e tabi bina, yapı ve tesislerdeki yangın önlemlerinin bahse konu yönetmeliğe uygun olarak projelendirilmesi ve projenin gereğinin yapılması ile ilgili; Bakanlık, Belediyeler, meslek odaları, yapı denetim kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile çalışmalar yapmak,
 6. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin ilgili birimleri ile İmar Planlarına göre, parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, yangınların önlenmesi ve olası yangınlardaki can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Büyükşehir ölçeğinde ortak çalışmalar yapmak,
 7. İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının koyulacağı yerleri, Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile işbirliği yaparak belirlemek, ihtiyaç bulunan yerlere tesisini ve çalışır durumda olmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunmak,
 8. Halkı, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kuruluşları; itfaiye hizmetleri, yangın ve diğer itfai olaylara karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirmek, bu amaçla toplantı, seminer, çalıştay düzenlemek, benzer nitelikteki organizasyonlara katılmak, yazılı ve görsel doküman hazırlamak,
 9. Kamu kurumları ve özel kuruluşlara ait itfaiye teşkilatları personelleri ve bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek, yangın güvenliği ve önleme çalışmaları yapmak, gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.
 10. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan yerler ile İtfaiye Dairesi Başkanlığının görev alanına giren olayların yaşanabileceği her türlü yer, araç, makine, yapı ve tesisleri denetlemek, eksiklik görülmesi halinde çözümü için yazılı bildirimde bulunmak, eksikliklerin giderilmemesi halinde ilgili kurumlara yazılı bildirimde bulunmak,
 11. Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uyulması konusunda çalışmalar yapmak, rutin toplantılar ile diğer çalışmaları organize etmek ve bunların gereklerini ilgili birimlerle yerine getirmek,
 12. Araştırma-geliştirme, planlama ve koordinasyon çalışmalarının organizasyonu çerçevesinde; hizmetin etkinliği ve verimliliğini arttırmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki iyi uygulama örneklerinin Daire Başkanlığında uygulanması, araç, malzeme, bina vb. yenilenmesi ve çeşitlendirilmesi için çalışmak, bu amaçla; fuar, çalıştay, seminer toplantı gibi organizasyonlara katılmak, başka teşkilatlarla iş birliği yapmak, ilgili birimlerin katılacağı rutin toplantılar yapmak ve alınan kararları ilgili birimlere iletmek, takibini yapmak,
 13. Müdahale Şube Müdürlüğü ve AKOM Eğitim Şube Müdürlüğü ile müşterek olarak Grup Amirliği ve Müfrezelerde denetim ve incelemeler yapmak,
 14. AKMOD ve gönüllü itfaiyecilik ekiplerinin oluşturulması, donatılması, denetimi ve koordinasyonunda görev almak,
 15. İl içinde, il dışında veya yurt dışında meydana gelen yangın, deprem, patlama, sel-su baskını ve benzeri itfai olaylarda arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına katılmak,
 16. Müdürlüğün her türlü iş ve işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uyulmasını sağlamak,
 17. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesinde belirtilen görevleri yapmak

HEDEFLERİMİZ

 1. Yüksek güvenlikli yaşam ve çalışma alanlarını tesis edilmesini sağlayacak mevzuat altyapısı oluşturulması,
 2. İlimizden genele doğru güvenlik kültürünün oluşmasına katkı vermek üzere farkındalık oluşturmak.
 3. Bina tasarımından ve kullanımına, tüm ilgili kurum, kuruluş ve gerçek kişilerin iş birliği yaparak tüm süreçlerin iş birliği halinde yürütülmesini sağlamak.

 

 

 

 

 

 

login