Buradasınız

Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü Hizmetleri

Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü:

Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü’nün görevleri 

a) İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

c) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

d) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

e) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî beklentiler raporunu hazırlamak.

f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

h) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri

Stratejik Planlama

https://kahramanmaras.bel.tr/fs/dosyalar/1_0.jpg     Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte Kahramanmaraş Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmiş ve yeni yapılanma sonrasında Büyükşehir Belediyesinin ilk stratejik planı 2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı ile belirlenen misyon ve vizyonumuz doğrultusunda stratejik amaçlar ve hedeflerimiz oluşturularak ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 Performans Programı

Performans programının hazırlanması çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’ne gönderilir. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar ve kamuoyu ile paylaşır.

Bu kapsamda her yıl ilgili mevzuatta belirtilen takvime bağlı kalınarak Performans Programı hazırlanmaktadır.

 Bütçenin Hazırlanması

Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’ne gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

Bu kapsamda her yıl ilgili mevzuatta belirtilen takvime bağlı kalınarak İdare Bütçesi hazırlanmaktadır.

 Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi

Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.

 Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak ilgili takvim yılı bittikten sonra Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

Bu doğrultuda her yıl ilgili mevzuatta belirtilen takvime bağlı kalınarak Bütçe Kesin Hesabı hazırlanmaktadır.

 Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması

Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Bu doğrultuda aylık olarak bütçe gerçekleşmeleri hazırlanır ve üst yöneticiye sunulur.

https://kahramanmaras.bel.tr/fs/dosyalar/2_0.jpg Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi gereğince hazırlanan ve İdarenin ilk 6 aylık bütçe uygulama sonuçlarının ve ikinci altı aya ilişkin beklentilerinin yer aldığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu çalışmaları Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Bu çerçevede Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili süreler içerisinde Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

 

İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’ne gönderilir. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulur. Meclisin onay vermesi ile ilgili mevzuat doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılır.

Bu kapsamda her yıl ilgili mevzuatta belirtilen takvime bağlı kalınarak Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır.

Aylık Faaliyet Raporu

Harcama birimleri tarafından aylık olarak hazırlanan birim faaliyet raporları, Kahramanmaraş Valiliğinin 17.12.2014 tarih ve 11229 sayılı Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi’nin 75. maddesi gereğince Kahramanmaraş Valiliğine gönderilmek üzere Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’ne gönderilir.

İlgili genelge kapsamında Strateji Geliştirme AŞube Müdürlüğü her ay, aylık faaliyet raporlarını düzenleyerek Kahramanmaraş Valiliğine göndermektedir.

 İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Eylem Planıhttps://kahramanmaras.bel.tr/fs/dosyalar/3.png

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.

Bu doğrultuda İdaremiz 2015-2016 yıllarını kapsayan İç Kontrol Eylem Planı, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü hazırlanarak Başkanlık Makamı onayı ile kabul edilmiştir.

 

 Taşınır İşlemleri Birimi

İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde ilgili harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Harcama birimlerinin yapmış olduğu kayıtlar doğrultusunda taşınır icmal cetvelleri Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nce düzenlenir.

Bu doğrultuda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. Maddesi gereğince İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvelleri Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. İlgili mevzuata istinaden belediye bünyesinde taşınır mallar ile ilgili cetveller imza altına alınıp dosyalanmıştır.