Buradasınız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Bölüm 1 - Giriş

1.1) Giriş

Kişisel verilerin korunması, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Belediyemiz veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

1.2) Kapsam

Bu Politika; Belediye  çalışanları haricindeki kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK 2 (“EK 2-Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Belediyenin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

Belediyemiz tarafından Belediye çalışan adaylarına yönelik gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin detaylarına ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çalışan Adayları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşılabilecektir.

1.3) Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Belediyemiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi uygulamaları kapsamında somutlaştırarak düzenlemektedir.

1.4) Politika’nın Yürürlüğü

İşbu politikanın yürürlük tarihi 01.01.2022’dir.

İşbu Politika, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde (www.kahramanmaras.bel.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Bölüm 2 - Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar

2.1) Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Belediye, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

2.2) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Belediye tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Belediye tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Belediye bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3 (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) bölümünde yer verilmiştir.

2.3) Müdürlüklerin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi

Belediye, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın arttırılması için Müdürlüklere gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

Belediye çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, Belediyemiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

Bölüm 3 - Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar

3.1) Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1) Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Belediyemiz iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.1.2) Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

3.1.3) Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

3.1.4) İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

3.1.5) İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

3.2) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

 1. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

 1. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

 1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

3.4) Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

3.5) Kişisel Verilerin Aktarılması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hukuka uygun olarak kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK 4 (“EK 4- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

3.5.1) Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Kişisel   verilerin   aktarılmasına   ilişkin   ilgili   faaliyetlerin   kanunlarda   açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi  tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel   verilerin    aktarılmasının    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi    hukuki    yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu  olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Belediyemiz tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından aktarılmasının Belediyenin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediye meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

3.5.2) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

Bölüm 4 - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorizasyonu ve İşlenme Amaçları

Belediyemiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak,

başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu Politika’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK 3 (“EK 3-Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerin işlenme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK 1’inde (“EK 1-Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır.

Bölüm 5 - Kişisel Verilerin Saklanması ve Aktarılması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

Bölüm 6 - Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

6.1) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanununa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

6.2) Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, bölüm 6.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iletebileceklerdir. Bu doğrultuda kahramanmaras.bel.tr adresinden ulaşılabilecek “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

6.3) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başvurulara Cevap Vermesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri sahibinin, bölüm 6.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iletmesi durumunda, Belediyemiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

Bölüm 7- Kişisel Verilerin İşlendiği Özel Durumlar

7.1) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak 7/24 güvenlik kameraları ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. Belediye, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Belediye tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, Belediye Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Belediye tarafından güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) ve çalışma ofislerinde (belge hizmeti verilen ofis alanları hariç) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Güvenlik kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Belediye çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

EK 1 - Kişisel Veri İşleme Amaçları

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)

ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi

Çalışan veya stajyer adayı başvurularının alınması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Başvuruları alınan çalışan ve/veya stajyer adaylarının değerlendirilmesi ve gerekli mülakatların yapılmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

Çalışan ve/veya stajyer adaylarının işe yerleştirilmesi için gerekli iç/dış iletişim aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışan ve/veya Stajyerlerin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışanların   ve   bakmakla   yükümlü   oldukları   aile bireylerinin   genel   sağlık  işlemlerinin   planlanması ve/veya icrası

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimi amacıyla eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi

Çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik olarak Etkinlik, Organizasyon faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Belediyemizin ve Belediyemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Belediye faaliyetlerinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

Belediye’nin hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Hukuk işlerinin takibi

Resmi kurum ve/veya kuruşlara mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması ve/veya yanıtların kayıt altına alınması

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve/veya icrası

Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi

Bilgi sistemlerine ilişkin yazılım oluşturma, yazılım testi ve bakım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Belediye iç/dış denetim, teftiş ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

Belediye demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini

Belediye binalarının güvenliğinin temini

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

Vergi İşlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi

Belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili Müdürlüklerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

Satın alma süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Sosyal   sorumluluk, burs ve/veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Etkinlik, davet ve/veya toplantı organizasyonunun planlanması ve/veya icrası için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Hizmet tedarik edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası

Belediyemizle iş ilişkisi içerisindeki 3. kişi şahıs çalışanlarının iş  takibinin   sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Faaliyet raporunun hazırlanması, iş geliştirme veya tasarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Belediyemizle içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Dijital ve/veya diğer mecralardan toplanan talep/şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası

İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışanlarımız / Stajyerlerimizin özlük hakları ile ilgili işlemlerin takip edilmesi ve/veya icrası

Belediyemizin iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası

İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetim

Bütçe çalışmalarının yapılması ve/veya icrası

Belediyenin karşılayabileceği risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve/veya bertaraf edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası

Potansiyel iş ortağı/tedarikçi seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası

Belediyenin marka ve itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi

Belediyemiz için reklam/tanıtım amaçlı faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

Belediyemiz çalışanlarının hizmetleri geliştirmeye yönelik olarak eğitimlerinin planlanması ve/veya icrası

EK 2 - Kişisel Veri Sahipleri

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMASI

Çalışan / Stajyer Adayı :

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Belediyemizin  incelemesine açmış olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Eski Çalışan :

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile arasındaki iş sözleşmesi herhangi bir nedenle (işten ayrılma, işten çıkarılma, emeklilik, vb.) son bulmuş gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çalışanları :

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb. faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen Belediyede çalışan kişiler anlamına gelmektedir.

Stajyerler :

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb. faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen Belediyede staj yapan öğrenciler anlamına gelmektedir.

Talep / Şikayet Tarafı :

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden yararlanmış olsun veya olmasın görüşlerini/şikayetlerini/önerilerini veya bilgi ve diğer taleplerini Belediyemize ileten gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Ziyaretçi :

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi binasını ziyaret eden veya Belediyemizin misafir internet ağından faydalanan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Veri Sahibi Yakınları :

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden yararlanan kişilerin ve/veya çalışanlarımızın aile üyeleri ve yakınları olan kişiler anlamına gelmektedir.

Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı :

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile arasındaki mevcut ve/veya ileride kurulması muhtemel sözleşmeye istinaden Belediyemizin mal ve/veya hizmet sağlayan şirketlerin hissedarları, yetkilileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri :

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Diğer 3. Kişiler :

İşbu Politika kapsamında dahil olup Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer 3. kişiler anlamına gelmektedir.

EK 3 - Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi:

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verileri ifade etmektedir. (Ad ve Soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası vb.)

İletişim Bilgisi:

Telefon numarası, adres, e-posta ve benzeri iletişim bilgileri anlamına gelmektedir.

Finansal Bilgi:

Belediyemiz kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler anlamına gelmektedir.

İşlem Güvenliği Bilgisi:

Faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler (örneğin log kayıtları) anlamına gelmektedir.

Risk Yönetimi Bilgisi:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi politikaları ve mevzuatsal yükümlülükler gereği risklerini minimize edebilmek adına işlenen kişisel veriler anlamında gelmektedir.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi:

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yöneltilmiş olan her türlü talep ve/veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Görsel ve İşitsel Veri:

Fotoğraf, video vb. görsel veya işitsel niteliğe haiz veriler anlamına gelmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi:

Fiziksel   mekana   girişte,   fiziksel   mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, gibi veriler anlamına gelmektedir.

Denetim ve Teftiş Bilgisi:

Belediyemizin kanuni yükümlülükleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi politikalarına uyumu kapsamında iç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Çalışan Adayı Bilgisi:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş çalışan ve/veya stajyer adaylarımızın özgeçmiş bilgileri anlamına gelmektedir.

Araç Bilgisi:

Veri sahibi ile ilişkilendirilen araçlar ile ilgili bilgiler (örn. plaka) anlamına gelmektedir.

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi:

Çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ve/veya tedarikçilerimizin çalışanlarının aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler anlamına gelmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri anlamına gelmektedir.

EK 4 - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

Tedarikçi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Belediyemizin veri işleme amaçları ve talimatları doğrultusunda Belediyemize hizmet sunan taraflar anlamına gelmektedir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Belediyemizin faaliyetlerini yerine getirmek için gereklihizmetlerin Belediyemiz sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

İş Ortağı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerini yürütürken bizzat veya diğer kurumlar ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak

Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre Belediyemizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları anlamına gelmektedir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

Kanunen Yetkili Özel Kurumlar

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren kurum veya kuruluşlar anlamına gelmektedir.

 • Ödemelerin gerçekleştirilmesi kapsamında Türkiye Bankalar Birliği bünyesindeki bankalar veya diğer finansal kuruluşlar

İlgili özel kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamına giren konular ile ilgili sınırlı olarak çalışanlarımıza yan hak ve menfaatlerin sağlanması amacıyla kişisel veriler paylaşılmaktadır.