Buradasınız

BÜYÜKŞEHİR’DEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

Salı, 25.04.2017

Kahramanmaraş İklim Değişikliği Eylem Planı Çalışması Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan toplantıda masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurumların temsilcileri katılırken, Kahramanmaraş İklim Değişlikliği Eylem Planı üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, yapılacak çalışmalar belirlendi.

İklim değişikliğine yönelik hazırlanmış olan ulusal belgelerin yanısıra iklim değişikliği ile mücadele ve uyumda öne çıkan sektörler incelendiğinde, birçoğunun belediyelerin sorumluluk alanlarıyla örtüştüğü görülmektedir. Bu nedenle belediyeler, iklim değişikliği ile mücadelenin merkezinde yer almaktadırlar.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dünya ölçeğinde binlerce öncü kente benzer şekilde, sürdürülebilir ve iklim dostu bir kent yaratmak için ilk adımlardan birini atarak önce farklı sektörlerde enerji ve karbon yoğunlukları hesaplayarak sonra bu yoğunlukları azaltmak yolunda stratejik yol haritalarını belirlemek için harekete geçmiştir. Çalışmanın ilk adımı olan enerji ve seragazı envanterlerinin gerek Belediye için 'Kurumsal' gerekse tüm Kahramanmaraş için 'Kentsel' hesaplamaları proje kapsamında yapılacaktır.

Envanter hesaplama çalışmaları ile başlayan Kahramanmaraş için "İklim Eylem Planı" süreci, farklı sektörlerde ortaya çıkan enerji ve karbon yoğunluklarını azaltma planı olan "Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, SEEP" oluşturulması ile sürecektir. Bu Planın temel özelliklerinden biri, kenti her boyutu ile tanımlayan toplumsal ve ekonomik faaliyetlere dair olmasıdır. Plan tek bir sektör ya da etkinlik alanı ile sınırlı değildir. Sera gazı salımlarını azaltıcı tedbirler ekonomik sonuçları olan sektörel faaliyetlere işaret ederler. Verimli bir toplu taşıma ve ulaşım sistemi, enerji etkin bir yapı stoku, sanayi ve ticaret faaliyetlerinde maliyet etkin enerji verimliliği uygulamaları ya da yenilenebilir enerji yatırımları gibi azaltım tedbirlerinin tümü büyük ya da küçük ölçekte yatırım gerektiren, ekonomik sonuçları, istihdama etkileri olan projelerdir. Enerji etkinliğinin yükseltilmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artması benzeri ekonomik faaliyetlerin yerel ekonomi üzerindeki olumlu etkileri defalarca gösterilmiştir.

Bu özelliklere sahip bir Yol Haritası Çalışması kuşkusuz ilgili tüm Paydaşların katkılarına gereksinim duyar. Projenin ilerleyen aşamasındakentin paydaşlarının katılımının sağlanacağı bir çalıştay planlanmaktadır.Kentsel Yapılı Çevre, Ulaşım, Sanayi ve Hizmetler, Yenilenebilir Enerji Üretimi, Atık ve Su Yönetimi, Tarım ve Orman sektörlerinde ortaya çıkan ve kentin farklı alanlardaki enerji akışlarını özetleyen 'kentsel seragazı envanteri'nin azaltılmasını hedefleyecek bir seri kısa-orta ve uzun vadeli strateji ve politikaları ortaya koymaya çalışacaktır .   

‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’, çeşitli faaliyetlerden oluşan ve belirli bir süre sonunda tamamlanan bir proje veya program değildir. Plan, kentin sera gazı salımlarında düşüşler sağlayacak sektörel politikalar ve yönelimlerle ekonomik aktörlerin (hane halkları, şirketler, kamu kurumları, finans kuruluşları, vb.) karar alma süreçleri arasında tutarlılık sağlamaya çalışan uzun soluklu bir planlama sürecidir ve yaşama geçirilmesinin, yerel yönetimin farklı birimlerinde, etkin iletişim ve paylaşım halinde belirli kapasitelerin oluşturulmasını gerektirdiği açıktır. Sürecin doğru yönetimi, ilgili birimlerin izleme ve değerlendirme kapasiteleri, kritik özelliklerdir.

Eylem Planı, Kahramanmaraş için kentsel gelişmeyi enerji planlama ile birlikte ele almak için mükemmel bir fırsat sunacak, kentin tüm paydaşlarının ortaklaştığı çağdaş, yaşanabilir ve iklim dostu Kahramanmaraş'ın bu alandaki başlıca seçeneklerini ortaya koyacaktır.  

 

Paylaşın

Haberdar Olun

Haber bildirimlerini, sosyal medya hesaplarımızı takip ederek alabilirsiniz.