Buradasınız

Görev ve Yetkiler

Gelirler Şube Müdürlüğü:

1)Mevzuat ve Yönetmelikler dahilinde vergi, resim, harç, ücret, ceza ve diğer Belediye gelirlerinin tarh ve tahakkuklarını yaparak tahsilata hazır hale getirmek. Bu çerçevede,re’sen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca bilinmesi mümkün olmayan ve ancak ilgili birimler tarafından gerekli gerçekleştirme işlemlerinin yapılmasını müteakip başkanlığa bildirilmesi üzerine takip ve tahsili yapılması mümkün olan gelir ve alacaklarda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bu işlemler bildirilinceye kadar, söz konusu bildirimin yapılması ve bu bildirim konusu gelir ve alacağın türü, miktarı ve diğer içeriği konusunda ise bizzat ilgili birimler sorumludur.

2)Terkini yada reddi gereken vergilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzeltme işlemlerini yapmak.

3)Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek.

4)Vergi mevzuatının adil uygulanmasını sağlamak, gerekli tedbirleri almak.

5)Daire başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından ön görülen diğer görevleri yerine getirmek.

6)Amme alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak.

7)Yapılacak olan hizmetlere karşılık Büyükşehir Meclisince belirlenip, yürürlükte olan miktarlarda ücret alınmasını sağlamak. Ayrıca mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde bulundurarak Meclise sunulmak üzere hazırlanacak ertesi yıl ücret tarifesi taslak çalışmalarını yapmak.

8)Müdürlüğünün çalışma alanı içerisine giren konulardan kanunlarla belirlenen her türlü iş ve işlemleri zamanında yerine getirmek, gelir artırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirleri almak, personelin planlı, programlı, etkin ve uyum içerisinde çalışmasını organize etmek. Daire Başkanına gerekli bilgileri iletmek ve vereceği sözlü ve yazılı emirleri yerine getirmek.

9)Mahalli İdareler uzlaşma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Belediye bütçesine giren vergi, resim ve harçlar için kurulacak uzlaşma komisyonunda görev almak.

Gelirler Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri:

Gelir Tahakkuk İşlemleri: Yıl içerisinde yangın sigorta vergisi tahakkuku, yol geçiş izin belgesi tahakkuku, tellaliye ücreti tahakkuku, ceza tahakkukları, belediye hoparlörü ilan ücreti tahakkuku, haberleşme, yangın sigorta ve elektrik tüketim vergilerinin tahakkuku, ecri misiller ve diğer çeşitli gelirlerin tahakkuku yapılmaktadır.

İlan Reklam: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12, 13, 14, 15 ve 16'ıncı maddelerine istinaden, İlimizdeki işyerlerine ait her türlü ilan ve reklam panolarının tespit ve vergi tahakkuku yapılmaktadır.

İcra İşlemleri: Tahsilatı 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanununa tabi olan ve vadesinde ödenmeyen alacakların yasal yaptırımlar uygulanarak tahsilatı gerçekleştirilmektedir.

Takip ve Kontrol Şefliği: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde vadesi geçmiş Belediye alacaklarının tümünü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağlı kalmak koşuluyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde izlenerek tahsil edilmesi için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalar yapılmaktadır.

Tebliğ Şefliği: Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan ödeme emri, ihtarname ve diğer tüm tebliğ evrakları e-belediye sistemine kaydedilerek ve tebliği yapılmaktadır.

 

Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün görevleriaşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Ulusal Kalkınma strateji ve politikaları ile hükümet programı dahilinde kurumun stratejik planını tüm paydaş kurumlar ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde hazırlamak.
 2. Mevzuat ve yönetmelikler dahilinde kurumun performans programını hazırlamak.
 3. Harcama birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporları dahilinde idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 4. İç kontrol sisteminin kurulması ve standartlarının uygulanması amacıyla İç Kontrol Eylem Planını hazırlamak.
 5. Kurumun Kamu Hizmet Standartları tablolarının hazırlamasını koordine etmek.
 6. Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak yılı gider bütçesi, gelir bütçesi ve  izleyen iki yıl bütçe tahminlerini oluşturmak.
 7. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 8. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 9. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının taşınır işlemlerini mevzuatında belirtilen esaslara uygun olarak yürütmek, düzenlenmesi gereken her türlü tablo ve cetveli düzenlemek.
 10. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 11. İstatistiki veriler ile bunların değerlendirilmesi ve belediyenin görev alanıyla ilgili araştırma geliştirme konularında üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 12. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 13. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 14. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 15. lçe belediyelerden gelen yılı bütçelerini meclise sunmak.

 

Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri

Stratejik Planlama

https://kahramanmaras.bel.tr/fs/dosyalar/1_0.jpgStratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte Kahramanmaraş Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmiş ve yeni yapılanma sonrasında Büyükşehir Belediyesinin ilk stratejik planı 2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı ile belirlenen misyon ve vizyonumuz doğrultusunda stratejik amaçlar ve hedeflerimiz oluşturularak ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Performans Programı

Performans programının hazırlanması çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’ne gönderilir. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar ve kamuoyu ile paylaşır.

Bu kapsamda her yıl ilgili mevzuatta belirtilen takvime bağlı kalınarak Performans Programı hazırlanmaktadır.

Bütçenin Hazırlanması

Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’ne gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

Bu kapsamda her yıl ilgili mevzuatta belirtilen takvime bağlı kalınarak İdare Bütçesi hazırlanmaktadır.

Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi

Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.

Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak ilgili takvim yılı bittikten sonra Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

Bu doğrultuda her yıl ilgili mevzuatta belirtilen takvime bağlı kalınarak Bütçe Kesin Hesabı hazırlanmaktadır.

Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması

Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Bu doğrultuda aylık olarak bütçe gerçekleşmeleri hazırlanır ve üst yöneticiye sunulur.

https://kahramanmaras.bel.tr/fs/dosyalar/2_0.jpg Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi gereğince hazırlanan ve İdarenin ilk 6 aylık bütçe uygulama sonuçlarının ve ikinci altı aya ilişkin beklentilerinin yer aldığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu çalışmaları Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Bu çerçevede Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili süreler içerisinde Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

 

İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’ne gönderilir. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulur. Meclisin onay vermesi ile ilgili mevzuat doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılır.

Bu kapsamda her yıl ilgili mevzuatta belirtilen takvime bağlı kalınarak Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır.

Aylık Faaliyet Raporu

Harcama birimleri tarafından aylık olarak hazırlanan birim faaliyet raporları, Kahramanmaraş Valiliğinin 17.12.2014 tarih ve 11229 sayılı Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi’nin 75. maddesi gereğince Kahramanmaraş Valiliğine gönderilmek üzere Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’ne gönderilir.

İlgili genelge kapsamında Strateji Geliştirme AŞube Müdürlüğü her ay, aylık faaliyet raporlarını düzenleyerek Kahramanmaraş Valiliğine göndermektedir.

 

https://kahramanmaras.bel.tr/fs/dosyalar/3.png

İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Eylem Planı

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.

Bu doğrultuda İdaremiz 2015-2016 yıllarını kapsayan İç Kontrol Eylem Planı, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü hazırlanarak Başkanlık Makamı onayı ile kabul edilmiştir.

Taşınır İşlemleri Birimi

İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde ilgili harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Harcama birimlerinin yapmış olduğu kayıtlar doğrultusunda taşınır icmal cetvelleri Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nce düzenlenir.

Bu doğrultuda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. Maddesi gereğince İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvelleri Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. İlgili mevzuata istinaden belediye bünyesinde taşınır mallar ile ilgili cetveller imza altına alınıp dosyalanmıştır.

Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün Görevleri

1)Mali tabloları KBS’ye göndermek.

2)Banka cari işlemlerini kontrol etmek ve kurum gelirlerini muhasebeleştirmek.

3)İller bankası ve muhasebattan gelen payların ve bu paylardan kesilen kesintilerin muhasebe kayıtlarını yapmak ve yaptırmak.

4)Harcama birimlerince ön mali kontrol amacı ile gönderilen evrakların kontrolünü yapmak.

5)Müdürlüğe intikal eden her türlü yazışma ve tahakkuk evraklarını planlı ve programlı bir şekilde düzenlemek, personel arasında organizeyi sağlamak, çalışmaları izlemek ve denetlemek.

6)Harcama birimlerince mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili gönderilen ödeme evraklarının mahalli idareler harcama belgeleri yönetmeliği dahilinde kontrol etmek.

7)Tahsilat, iade ve mahsup işlemlerini yapmak.

8)Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen defterlerin tutulmasını sağlamak, defterlerin işlenmesi neticesinde aylık mizan ve diğer yardımcı cetvellerin düzenlenmesini sağlamak.

9)Vergi dairesine beyannameleri vermek.

10)Teftiş layihaları sonucu kesinleşen ilama bağlanmış kişi borçlarını hesaba alarak takibini yapmak ve Sayıştay’a düzenli olarak mali kayıtları göndermek.

11)Muhasebe yetkilisinin vereceği yazılı ve sözlü talimatları yerine getirmek.

12)Teminat mektuplarının muhafazası ve muhasebe kayıtlarını yapmak

 

Faaliyetleri :

  1. Raporlama
  2. Gelir-Gider Hesaplarını Muhasebeleştirme
  3. Beyanname İşlemlerini Yönetme
  4. Teminat ve Emanetleri Yönetme