Buradasınız

Görev ve Sorumluluklarımız

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

Madde8- (1) Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

  1.  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, Müdürlük içerisinde gerekli birimleri kurmak

ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,

  1.  Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen park ve yeşil alanlarla ilgili görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki her türlü aktif ve pasif yeşil alan; bölge parkı, rekreasyon alanı, mesire alanı, hobi bahçesi, botanik parkı, hayvanat bahçesi, park, çocuk bahçesi, spor alanları, koşu yolu, ağaçlandırma sahaları, refüj ve kavşak düzenlemeleri vb. alanlarla ilgili etüt, planlama, proje (peyzaj, elektrik, sulama ve drenaj, inşaat) ve uygulama işlerini yapmak veya yaptırmak, akabinde mevcut ve yapımı tamamlanan yeşil alanların bakım, sulama, koruma ve temizlik işlerini yaparak veya yaptırarak devamlılığını sağlamak, Müdürlüğün bakımıyla yükümlü olduğu tüm yeşil alanlarda bulunan bitkisel materyalde ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlılara karşı koruyucu tedbirler almak veya aldırtmak, bunlarla mücadele etmek veya ettirmek,

ç)     Müdürlük çalışmalarında kullanılacak bitkisel toprağı temin etmek veya ettirmek.

d)     Müdürlüğün bakımıyla yükümlü olduğu tüm yeşil alanlarda kullanılan donatı

        elemanlarının (kent mobilyaları, oyun ve spor aletleri, çeşme, elektrik ve su tesisatı elemanları, havuz vb.) imalatını yapmak veya yaptırmak, bakım ve onarımlarını yapmak,

  1.  Müdürlük çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli bitkisel materyal temini, üretim ve yetiştirilmesi, bakım ve budanması, depolanması dağıtımı vb. işler yapmak, ihtiyaca göre sera kurmak, her türlü fidan, mevsimlik çiçek, gübre, ilaç, araç-gereç, makine vb. malzeme alımını yapmak veya yaptırmak, uygulama alanlarımızda (bölge parkı, rekreasyon alanı, mesire alanı, hobi bahçesi, botanik parkı, hayvanat bahçesi, park, çocuk bahçesi, spor alanları, koşu yolu, refüj ve kaldırım) bilgi verilmeden yapılan tahribatlarda gerekli raporları hazırlamak veya hazırlatmak,
  2.  Günlük, haftalık, aylık ve yıllık yeşil alan bakım programlan hazırlayıp uygulamak veya uygulattırmak. Bu programların uygulamasının yerinde kontrollerini yapmak, gerekli durumlarda cezai müeyyideleri uygulamak ve aylık hak edişleri düzenlemek,
  3.  Müdürlük bünyesinde Taşınır Kayıt Kontrol Sisteminde kayıtlan tutmak,

ğ)    Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, her

        türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve doğrudan temin için, ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,

  1.  Belediye meclis kararı gereği bütçe tarifesinde belirtilen; bedeli mukabilinde özel ve tüzel kişilerden gelen talepler doğrultusunda ağaç kesme, budama, makine ile ağaç sökme ve dikme hizmetlerini karşılamak,

ı)     Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumlulukların gerektirdiği

       konularda ilgili kurum, kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği yapmak, bilgilendirici

       eğitim faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve

       organizasyonlara katılım sağlamak,

  1.  Görev alanına giren konulara ilişkin, stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı,

bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere hazırlık yapmak,

  1.  Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

Paylaşın