Buradasınız

Görev ve Sorumluluklarımız

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-Bu yönetmelik hükümleri; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılacak olan hizmetlerin programlı, etkin ve düzenli olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla bağlı birimlerin kuruluş, görev ve sorumluluk çerçevesi dâhilinde çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2-Bu yönetmelik kurumun özel mevzuat dâhilinde yapılacak teşkilat şeması değişiklik hakkı saklı kalmak üzere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının Şube Müdürlükleri ile birimlerinde uygulanacak olan görev ve çalışma esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Belediye:Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini,

b)Başkanlık:Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

c)Üst yönetim:Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını,

d)Daire Başkanlığı:Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığını,

e)Şube Müdürlüğü:Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Yeşil Alanlar Ve Fidanlık Şube Müdürlüğü,Üretim ve Bakım Şube Müdürlüğü, Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Bağlılık Esasları

MADDE 5-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığını aşağıda belirtilen kendine bağlı müdürlüklerden oluşur:

a)Yeşil Alanlar Ve Fidanlık Şube Müdürlüğü

b)Üretim ve Bakım Şube Müdürlüğü

c)Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev,Sorumluluk ve Çalışma Esasları

Daire Başkanlığının Görevleri

MADDE 6-  Daire Başkanlığının Görevleri:

a)Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin taleplerini hazırlamak,

b)Ödeme emri belgesi (tahakkuk) düzenlemek ve takibini yapmak,

c)Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak ve takibini yapmak,

d)aire Başkanlığı demirbaşlarının alımını ve dağıtımını yapmak,

e)aire Başkanlığı içinde Taşınır Kayıt Kontrol sisteminde kayıtları tutmak,

f)Daire Başkanlığına ait tüm evrakların zimmet defterine kayıt edilerek arşivlenmesini sağlamak,

g)Kurum dışı yazışmalar ve diğer birimlerle yazışmaları yapmak.

Yeşil Alanlar Ve Fidanlık Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 7- Yeşil Alanlar ve Fidanlık Şube Müdürlüğü’nün görevleri:

a)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, Müdürlük içerisinde gerekli birimleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,

b)Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen park ve yeşil alanlarla ilgili görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.

c)Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki her türlü aktif ve pasif yeşil alan; bölge parkı, rekreasyon alanı, mesire alanı, hobi bahçesi, botanik parkı, park, çocuk bahçesi, spor alanları, koşu yolu, ağaçlandırma sahaları, refüj ve kavşak düzenlemeleri vb. alanlarla ilgili gerekli bakım, sulama, koruma ve temizlik işlerini yaparak veya yaptırarak devamlılığını sağlamak.

d)Müdürlüğün bakımıyla yükümlü olduğu tüm yeşil alanlarda bulunan bitkisel materyalde ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlılara karşı koruyucu tedbirler almak veya aldırtmak, bunlarla mücadele etmek veya ettirmek.

e)Müdürlük çalışmalarında kullanılacak bitkisel toprağı temin etmek veya ettirmek.

f)İlgili mevzuata göre yapılan hizmet alımı, yapım ve mal alımı işlerine ait kontrollük ve inceleme hizmetlerini yürütmek.

g)Müdürlük çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli bitkisel materyal temini, üretim ve yetiştirilmesi, bakım ve budanması, depolanması, alanlara dağıtım vb. işler yapmak, ihtiyaca göre sera kurmak, her türlü fidan, mevsimlik çiçek, gübre, ilaç, araç-gereç, makine vb. malzeme alımını yapmak veya yaptırmak. 

h)Uygulama alanlarımızda (bölge parkı, rekreasyon alanı, mesire alanı, hobi bahçesi, botanik parkı, park, çocuk bahçesi, spor alanları, koşu yolu, refüj ve kaldırım) bilgi verilmeden yapılan tahribatlarda gerekli raporları hazırlamak veya hazırlatmak,

ı)Günlük, haftalık, aylık ve yıllık yeşil alan bakım programlarını hazırlayıp uygulamak veya uygulattırmak. Bu programların uygulamasının yerinde kontrollerini yapmak, gerekli durumlarda cezai müeyyideleri uygulamak.

i)Belediye meclis kararı gereği bütçe tarifesinde belirtilen; bedeli mukabilinde özel ve tüzel kişilerden gelen talepler doğrultusunda ağaç kesme, budama, makine ile ağaç sökme ve dikme hizmetlerini karşılamak.

j)Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumlulukların gerektirdiği konularda ilgili kurum, kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği yapmak, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak.

k)Görev alanına giren konulara ilişkin, stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere hazırlık yapmak.

l)Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

Üretim ve Bakım Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 8- Üretim ve Bakım Şube Müdürlüğü’nün görevleri:

a)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, Müdürlük içerisinde gerekli birimleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak.

b)Müdürlüğün bakımıyla yükümlü olduğu tüm yeşil alanlarda kullanılan donatı elemanlarının (kent mobilyaları, oyun ve spor aletleri, çeşme, Havuz vb.) imalatını ve montajını yapmak veya yaptırmak.

c)Müdürlüğün bakımıyla yükümlü olduğu tüm yeşil alanlarda kullanılan malzemelerin (elektrik ve su tesisatı elemanları vb.) montajını yapmak veya yaptırmak, bakım ve onarımlarını yapmak.

d)Müdürlüğün bakımıyla yükümlü olduğu tüm alanlarda İnşaat işlerinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.

e)Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm iş manikalarının programını ve sevkiyatını yapmak.

f)İlgili mevzuata göre yapılan hizmet alımı, yapım ve mal alımı işlerine ait kontrollük ve inceleme hizmetlerini yürütmek.

g)Müdürlük çalışmalarında kullanılacak malzemeleri temin etmek veya ettirmek.

h)Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumlulukların gerektirdiği konularda ilgili kurum, kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği yapmak, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak.

ı)Görev alanına giren konulara ilişkin, stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere hazırlık yapmak,

i)Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

Peyzaj Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 9- Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü’nün görevleri:

a)Yeşil alanlara ait proje haritasını çıkarmak, ihtiyaç analizini gerçekleştirmek ve bu doğrultuda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler geliştirmek.

b)Belediye alan sınırları içi ile Belediyeye tahsisli değişiklik nitelikteki özel tanımlı (karayolları, koruma alanları, orman içi alanlar, rekreasyon alanları vb.) kullanımlara ayrılan alanlarda ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı olarak fiziksel plan ve tasarım projeleri yapmak veya yaptırmak.

c)Yeşil alan düzenleme taleplerini yerinde tetkik ederek değerlendirmeye almak, imar planında ayrılmış yeşil alanların mülkiyet araştırmalarını ve tespitini yapmak.

d)Hazırlanan peyzaj projelerini uygulayıcı birimlere iletmek ve çalışmaları takip etmek, danışmanlık hizmeti vermek.

e)Plan ve proje çalışmaları kapsamında, her türlü mal veya hizmetlerin alımı için şartnameleri hazırlamak.

f)İlgili mevzuata göre yapılan hizmet alımı, yapım ve mal alımı işlerine ait kontrollük ve inceleme hizmetlerini yürütmek.

g)Görev alanına giren konulara ilişkin, stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere hazırlık yapmak,

h)Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı’nın görevleri:

a)Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

b)Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,

c)Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

d)Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol   güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

e)Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

f)Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

g)Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

h)Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

ı)Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

i)Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

j)Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.

Şube Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- Şube Müdürlerinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a)Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,

b)Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

c)Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

d)Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

e)Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dâhilinde yapılmasını sağlamak,

f)Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, amirlerin bulunmadığı olaylarda inisiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

g)Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek, bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

h)İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

ı)Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

j)Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

k)Görev ve yetkileri çerçevesinde idari,  mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,

l)Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

MADDE 12-Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde  görevli  Şefler,  başında  bulunduğu  birimde yapılan  tüm  iş  ve  işlemlerin  mevzuata  uygun  olarak  tam  ve  zamanında    yapılmasından, yaptırılmasından  ilgili  Şube  Müdürü  ve  Daire  Başkanına  karşı  sorumludur. Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

MADDE 13-Memur ve işçi personel sorumlulukları

Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yaparlar. Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dairenin Çalışma Düzeni

MADDE 14-Çalışma Düzeni

Dairede görevli tüm personeller;

a)Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler,

b)Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,

c)Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler.

d)Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,

e)Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,

f)Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.

MADDE 15- Bilgi Verme Yasağı

 Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

 MADDE16-Yönergeler

Bu  Yönetmelik  hükümlerinin  uygulanmasına  ve  Dairenin  yürüttüğü  görevlerin  ayrıntılarına  ilişkin  olarak  yönergeler  çıkarmaya  üst yönetim  yetkilidir.

MADDE 17-Yürürlük;

Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve Belediye ilan panosunda ilanı ile yürürlüğe girer.

MADDE 18-Yürütme;

Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Paylaşın