Buradasınız

(S) Plaka Personel Servisleri Kiralama İhalesine İlişkin Duyuru

İLAN

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

( S )  PLAKA PERSONEL SERVİSLERİ KİRALAMA İHALESİ

 

1- İşin Konusu: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 24/02/2021 tarih ve 2021/02 Meclis Kararı ile 10 yıl süreli çalıştırılmak üzere, 150 adet (S) Plaka Personel Servisinin kiralanması ihalesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ONİKİŞUBAT-DULKADİROĞLU İlçemizde 20 adet  ( S ) Plaka personel servislerinin, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllık süre ile ayrı ayrı kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Kat:7 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ) adresinde bulunan Ulaşım Dairesi İhale Birimi ve İdari İşler Koordinasyon Şefliği’ nde görebilecek ve 200,00 TL. (İkiyüzTürkLirası) karşılığı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye veznelerine veya Kahramanmaraş Vakıflar Bankası Çarşı Şubesi (TR980001500158007292361081) IBAN no'lu cari hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu idareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilecektir. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

3- Muhammen Bedel, Geçici Teminat, İhale Tarihi ve Saati:

 

S.N. İLÇE PLAKA GRUBU MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİH SAAT
21 ONİKİŞUBAT-DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 13:00
22 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 13:10
23 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 13:20
24 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 13:30
25 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 13:40
26 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 13:50
27 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 14:00
28 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 14:10
29 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 14:20
30 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 14:30
31 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 14:40
32 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 14:50
33 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 15:00
34 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 15:10
35 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 15:20
36 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 15:30
37 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 15:40
38 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 15:50
39 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 16:00
40 ONİKİŞUBAT DULKADİROĞLU S 80.000,00 2.400,00 17.08.2021 16:10

 

4- İhale; Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu’nda (İsmet paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Kat:2) yapılacaktır.; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile 1 sıra nolu plakadan başlamak üzere ayrı ayrı ihale ile kiralama yapılacaktır.

5-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

6- İsteklilerin ihaleye girebilmesi için;

1.Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

a. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) (Aslı veya noter onaylı)

b. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) da ki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı)

4.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

5.İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı)

6.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

7.İstekinin gerçek kişi olması halinde, 2021 yılı son 1 ay içerisinde alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Otaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunulacaktır. (Aslı)

8. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. (Aslı)

9. İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

10. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)

11. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 3 (Üç) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi verilecektir. (Aslı)

12. İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi, (Aslı)

7- Her (S) Plaka kiralanması için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.

8- İstekliler, ihaleye katılım belgelerini, bir zarf içerisinde ilanda belirtilen başlangıç ihale tarihinde ihale saatine kadar  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı İhale Birimi ve İdari İşler Koordinasyon Şefliği (İsmet paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Kat:7 Dulkadiroğlu/K.MARAŞ) adresine alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen adrese, belirtilen tarih ve saate kadar ulaşmak şartıyla iadeli taahhütlü posta ile de evrakların gönderilmesi mümkündür, ancak zamanında ulaşmaması durumunda işleme konulmayacaktır.

9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

login