Buradasınız

Daire Başkanı Görev ve Yetkileri

A-GÖREVLERE İLİŞKİN BİLGİLER

    1-GÖREVLERİN KISA TANIMI : Merkez ve tüm ilçelerde etkin, kaliteli, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak

    2-GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    a)Görevler                                   

    1- Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirir, Belediye Meclisi      ve Belediye Encümeni kararlarını uygular,

    2-İlgili mevzuatta belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle           ilgili politikaların uygulanmasını sağlar, izler ve personeline bu konuda açıklamalarda bulunur,

    3-Daire Başkanlığının Stratejik Plan ve Performans Programlarını yapar, takip eder, bağlı müdürlükler tarafından yapılan iş         ve işlemlerin plan ve programlara entegrasyonunu ve koordinasyonunu sağlar,

    4-Daire Başkanlığı bünyesinde ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesini sağlar,

    5-Daire Başkanlığının bütçesini hazırlar, etkin ve verimli olarak kullanır,

    6-Harcama yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bütçesinden harcama yapar,

    7-Daire Başkanlığını, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yönetimine ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara karşı temsil              eder,

    8-İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihaleleri onaylar, sözleşmeler imzalar,

    9-Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlar veya hazırlatır,

    10-Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunur,

    11-Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretir, takip eder ve uygular,

    12-Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar,

    13.Ulaşımla ilgili sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler üretmek, Ulaşım Ana Planı hazırlamak, değerlendirir ve geliştir,

    14.Nazım ve uygulama imar planlarında ulaşım planlamaları ile ilgili değişiklikler teklif eder.

 

    b)Yetkiler                  :657 Sayılı DMK’nın tanıdığı yetkilere sahiptir.

    c)Sorumluluklar       :Görev alanına giren konularda verilen işleri mevzuata uygun bir şekilde yapmaktan amirlerine                   karşı sorumludur.