Buradasınız

Afet Koordinasyon Merkezi Hizmetleri

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Hizmetleri

 

               İlimizde olası afet ve acil durumlar öncesinde, sırasında ve etkilerinin devam ettiği durumlarda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı tüm birimler ile, Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışındaki diğer paydaş kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri  arasındaki koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Afet Koordinasyon Merkezi kurulmuştur.

Afet Öncesi Görevleri

 

 1. Başta Afet yönetimi gerektiren haller; Deprem - Sel Baskını – Kış Şartları ile Mücadele -Toprak Kayması – Fırtına, Tayfun, Kasırga vb.- Kuraklık – Büyük Yangınlar – Baraj Patlaması – Hava, Su ve Çevre kirlenmesi- Savaşlar - Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer sızıntı, vb. afetlerle mücadele etmek,
 2. Afet zararlarının asgari zararla atlatılması amacıyla afet ve acil durum öncesi, afet ve acil durum anı ve afet ve acil durum sonrası her türlü tedbirin planlanması ve uygulanması konusunda, Başkanı temsilen; AKOM Başkanı ya da Başkan Yardımcısının Başkanlığında çalışmalar yapmak,
 3. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile özel ve gönüllü kuruluşlar arasında gerekli koordine ve işbirliğini sağlayarak afete yönelik her türlü tedbirin alınması ve uygulanmasını sağlamak,
 4. Gönüllü kuruluşlarla, afetle ilgili her sahada işbirliği yapmak,
 5. Mesleki kuruluşlarla afet ile ilgili her sahada işbirliği yapmak,
 6. Afete hazırlık konusunda mali kaynak arayışını sürekli gündemde tutmak ve mali kaynakları koordineli olarak yönlendirmek. Her yıl bütçeye ödenek konulmasını sağlamak.
 7. Afet zararlarının ortadan kaldırılmasına ya da azaltılmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve kısa ve uzun vade de yapılacak çalışmalar konusunda işbirliği yapmak, acil eylem planları yapmak ya da yaptırmak,
 8. İl Kriz Merkezi, Bakanlıklar Kriz Merkezleri, Büyükşehir Belediyesindeki birimler, ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile telefon, faks, internet ve görüntülü muhaberenin sağlanması yönünde hızlı ve etkileşimli teknolojik haberleşme sistemlerinin kurulması için hazırlıklar yapmak,
 9. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Planı yapmak, ilgili tüm birimlere bildirmek, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve konu ile ilgili çalışmaların takibini yapmak,
 10. Afet Koordinasyon Merkezini (AKOM) oluşturulan birimleri gelişen ve değişen durumlara göre teşkil etmek ve görevlendirmek,
 11. Hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak için birim temsilcileri arasında iş bölümü yapmak,
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içersinde Afetlerin önlemesi ve zararlarının azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasını ve afet veri bilgi sisteminin kurulmasını sağlamak,
 13. Halkın afet bilincine kavuşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları yapmak, (Seminer, broşür, ilan, görsel ve yazılı yayınlar).
 14. Başta İlçe Belediyeleri olmak üzere afet ve acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi ve koordinenin bir merkezden (AKOM) yapılabilmesi için müdahale imkanları olan kurum ve kuruluşlarla protokol yapmak,
 15. Kahramanmaraş Meteoroloji İl Müdürlüğünün, meteorolojik afet bilgilerini takip etmek,

 

Afet Esnasındaki Görevleri

 

 1. Afet anında, başta itfaiye ve sağlık birimleri olmak üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili tüm birimlerin olaya müdahale etmelerini sağlamak ve koordine etmek,
 2. Kahramanmaraş Valiliği Afet Yönetim Merkezinin emirleri ve üst makamların vereceği emirler doğrultusunda çalışmalar yapmak,
 3. Gerekli hallerde afet bölgesinde seyyar komuta merkezi oluşturarak tüm çalışmaların buradan yönlendirilmesini sağlamak,
 4. İl Kriz Merkezinin talebi ile arama kurtarma çalışmalarına gerekli araç-gereç ve personel desteği sağlamak,
 5. İl Kriz Merkezi ile koordinasyon içerisinde il sınırları dışında meydana gelen afetlere gönderilecek, arama kurtarma ekipleri ile araç, gereç ve malzeme desteğini koordine etmek.

 

Afet Sonrası Görevleri

 

 1. İl Kriz Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKOM Başkanı talimatları doğrultusunda çalışmalara yön vermek,
 2. Afetten etkilenen vatandaşların; sosyal ve psikolojik yönden desteklenmesi, moral ve motivasyonlarının artırılması, yiyecek-içecek ve geçici barınma ihtiyaçlarını hijyenik şartlarda sağlanması için İl Kriz Merkezi, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkı sağlamak,
 3. İl Kriz Merkezi ile koordinasyon içerisinde çevreye ve insanlara zarar verebilecek tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak,
 4. Belediyemizi ilgilendiren afet ve acil durum nedenleri, sonuçları ve yapılması gerekenler hakkında rapor düzenlemek.