Buradasınız

Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğü

TERMİNALLER VE OTOPARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Vatandaşlarımıza yüksek nitelikli ve küresel standartlarda hizmet sunmak

 

MİSYON

Vatandaşlarımıza yüksek nitelikli ve küresel standartlarda hizmet sunmak, Vatandaşlarımıza beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak, Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en doğru ve hızlı şekilde karşılamak, Dinamik, sürekli gelişen eğitimli ve deneyimli personel ile hizmet sunmak, Hizmetlerin güven ve kalitesinden yönetim ve çalışanlarıyla bir bütün halinde sorumlu bir kurum kültürü oluşturmak.

VİZYON

Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için faaliyet göstermek, Vatandaşlarımızı kaliteli ve yüksek kapasiteli hizmetlerle tanıştırmak, Hizmet kalitemizle, Belediyecilik sektörünün lider Belediyesi olmak, Vatandaşlarımıza hizmetleri, en kolay ve en hızlı şekilde koşulsuz memnuniyet prensibiyle ulaştırmak, Tüm çalışanlarımızın katılımıyla toplum için olumlu değerler üreten bir müdürlük olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Karşılıklı Güven
 • Mükemmellikte Kararlılık
 • Yenilikçilik
 • İnsan Odaklılık
 • Vatandaşlarımıza Bağlılık

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminallerinin, genel ve bölge otoparkların, geçici otoparkların, parkomatlı park yerlerinin Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Genelgeler hükümlerine göre sevk ve idaresini Büyükşehir Belediyesi adına yürütmek.
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde mevcut il merkezi ve ilçe otobüs terminallerinin genel ve bölge otoparkların, geçici otoparkların, parkomatlı park yerlerinin mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesi, denetim ve koordinasyonunu sağlamak, ihtiyaç duyulan ilçelere şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminalleri ve otoparkların yapılması konusunda çalışmalarda bulunmak,
 • Terminallerin ve Otoparkların bakım, onarım, tamir, ısıtma, aydınlatma, soğutma, iç ve dış alan temizliği, çevre düzenlemesi, otopark, taşınır mallar vb. iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak,
 • Terminaller ve Otoparklar konusunda gelen şikâyet ve önerileri dikkate almak, incelemek, sonuçlandırmak, gerektiği takdirde ilgiler hakkında yasal işlem yapmak/yaptırmak,
 • Terminallere müracaat eden vatandaşlarımızın şehirlerarası yol mesafe ve fiyatlarla ilgili rayiç belgelerini düzenlemek,
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, karayolu ile şehir içi ve şehirlerarası otobüslerle yapılan taşımacılık faaliyetlerini kontrol ve denetim altında tutmak üzere terminallerde “denetim birimleri” oluşturmak, Otoparklarda ve parkomatlı park yerlerini kontrol ve denetim altında tutmak üzere denetim birimleri oluşturmak.
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, düzenli ve düzensiz karayolu ile şehir içi ve şehirlerarası otobüslerle taşımacılık yapan firma ve acentelerin, otopark işleticilerinin Kanun ve Yönetmeliklere göre faaliyetlerini sürdürmelerini denetlemek, şikâyetleri neticelendirmek, gerektiği takdirde ilgililer hakkında yasal işlem yapmak/yaptırmak,
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği 51-1.2. Maddesi'ne uygun olarak istatistik amaçlı faaliyet raporlarını aylık periyotlar halinde Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı'na göndermek,
 • Terminallerin ve Otoparkların sabotajlara ve yangınlara karşı korunması için özel güvenlik, kolluk kuvvetleri ve Belediye zabıtası ile işbirliği yapmak,
 • Terminallerdeki tüm işyerlerinin genel denetim ve kontrollerini yapmak ve yaptırmak,
 • Terminallerin kurumsallaşması, koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılması için; Terminallerde görev yapan Belediye birimleri kendi görev ve hukuki sorumlulukları ile beraber, Terminal yöneticilerinin sevk ve talepleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek,
 • Terminallerde ve Otoparklarda görev yapacak memur ve işçilerin yer değişiklikleri ile ilgili teklifleri hazırlayarak Daire Başkanlığı'nın onayına sunmak,
 • Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sisteminin sürekli uygulamasını sağlamak,
 • Büyükşehir Belediyesi Analitik Bütçe çalışmalarına katkı sağlamak ve birim bütçe teklifini hazırlamak,
 • Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğüne ve bağlı il merkezi ve ilçelerdeki mevcut şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminallerine ve otoparklara mal ve hizmet alınmasında, 4734 sayılı K.İ.K ve ilgili yönetmelikler kapsamında gereken iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Şube Müdürlüğü'nün harcamaları ile ilgili talepler, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanının bilgisi dahilinde, ödeme emri belgelerini düzenleyerek birim harcama yetkilisi olan Şube Müdürünün imzası ile ödemenin yapılabilmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na teslim etmek,
 • Şube Müdürlüğünün İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olmak,
 • Şube Müdürlüğünün Yıllık, aylık ve günlük faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak,
 • Şube Müdürlüğünün iş süreçlerinin yüksek kalite, düşük maliyet ve verimlilik hedefi doğrultusunda sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Şube Müdürlüğüne ait demirbaş ve sarf malzemenin amacına uygun kullanımını sağlamak,
 • Şube Müdürlüğü Personelin görevlerini etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlamak ve personelinin mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve hizmet içi eğitimi için gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

YÖNETMELİKLER VE MEVZUATLAR

 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Karayolu Üzeri Park Yerleri ve Otopark İşletme Yönergesi
 • 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği
 • 01.07.1993 tarihli 21624 Sayılı Otopark Yönetmeliği
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu