Buradasınız

Sivil Savunma Uzmanlığı Hizmetleri

Sivil Savunma Uzmanlığının görevleri:

 

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile birlikte çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik vb. yasal düzenlemeler çerçevesinde;

               a) Barışta, personelin; kuruma ait bina, tesis, araç ve gerecin güvenliğini sağlamak;

               b) Her türlü afetlerde ve olası taarruzlarda hareket tarzını belirleyici ve tüm bu tehlikeleri en az can ve mal kaybıyla atlatabilmek için gerekli hazırlıkları kapsayan ve uygulanabilir çeşitli planlamalarını hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak,

               c) Hazırlanan planların uygulanmasına yönelik çeşitli eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde bulunmak,

               d) Olağanüstü durumda ise; barışta hazırladığı tüm tedbir ve planlamaları uygulamaya koymak; kontrol merkezi ve karargâh servisi bünyesinde tüm çalışmaların koordinesi ile personelin sevk ve idaresini sağlamak,

               e) Her türlü doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin sağlamak,

               f) Aşağıda belirtilen planların hazırlanması ve güncelleştirmelerini sağlamak,

  1. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sivil Savunma Planı.
  2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı 24 Saat Devamlı Çalışma Planı.
  3. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Acil Durum Planı.
  4. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sabotajlara Karşı Koruma Planı.
  5. Büyükşehir Belediye Başkanlığı (B) Grubu Su Şebekesi Savaş Hasar Onarım Planı.
  6. Büyükşehir Belediye Başkanlığı (B) Grubu Kanalizasyon Şebekesi Savaş Hasar Onarım Planı.

               g)  Belediye Başkanlığı birimlerinde Sivil Savunma Servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini vermek.

h)  Kurumun tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

j) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek,

k) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın, ve emirleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

l) Yönetmelikte belirlenen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

m) Kimyasal, biyolojik, radyolojik, ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

n) 27.11.2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında

Yönetmelik hükümlerinin kurumumuzda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

o) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesine ilişkin düzenlemeyi yapmak.

ö) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

p) Afet, sivil savunma, acil durum, KBRN, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeline eğitim vermek,

r) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurum adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve icrasını sağlamak,

s) Kurumun denetimine tabi kurum ve kuruluşlarda yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

t) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

u) Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

v) Sivil savunma Uzmanlığının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını, Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılmasını kontrol etmek,