Buradasınız

İtfaiye Destek Şube Müdürlüğü

İtfaiye Destek Şube Müdürlüğünün görevleri

 

 1. Daire Başkanlığına gelen ve tüm birimleri ilgilendiren ortak yazışmaları yapmak,
 2. Daire Başkanlığı bünyesinde alımı yapılacak malzeme ve hizmetin temini için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak,
 3. Daire Başkanlığının diğer birimlerle koordineli şekilde gelir bütçe tarifesini ve gider bütçesini hazırlamak,
 4. Daire Başkanlığının yaptığı harcamaların ödeme emirlerini hazırlayarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,
 5. Tüm itfaiye personelinin özlük ve yazışma işlerini yürütmek,
 6. Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan demirbaş ve sarf malzemesi niteliğinde olan araç-gereç ve malzemeler ile her türlü taşınırın kaydını tutmak, depolamak, takibini yapmak, ilgili birim ya da kişilere teslim etmek,
 7. Daire Başkanlığının hizmet kalitesinin arttırılması için tüm birimlerle koordineli olarak ihtiyaçların tespitini yapmak,
 8. Her türlü araç, malzeme, ekipman ve mevcut hizmet binalarının bakım-onarım işlerini ve yeni yapılacak hizmet binaları için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 9. Daire Başkanlığının Stratejik Plan ve performans programı ile faaliyet raporunu hazırlamak,
 10. Müdürlüğün her türlü iş ve işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uyulmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
 11. Personele yemek verilmesi çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 12. İl içinde, il dışında veya yurt dışında meydana gelen yangın, deprem,  patlama, sel-su baskını ve benzeri itfai olaylarda arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına katılmak,
 13.  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesinde belirtilen görevleri yapmak,
 14. Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm birimlerin yangından korunma malzemelerini temin ederek depolamak ve gerekli kayıtları tutarak ilgili birimlere teslim etmek,
 15. Daire Başkanlığının iç kontrol eylem planının gereğini ilgili birimlerle yapmak ve takip etmek,
 16. Daire Başkanlığının Araştırma-Geliştirme ve İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına katılmak,

 

Paylaşın