Buradasınız

Görev ve Yetkilerimiz

A-İdareye İlişkin Bilgiler

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; 5 şube müdürlüğünden oluşmaktadır. İdari İşler Şube Müdürlüğü, Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü ve Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi merkez bina 3.katta hizmet vermektedir. Makine Bakım ve Onarım şube Müdürlüğü Fen İşleri asfalt şantiyesin de İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü ise halk ekmek fabrikasında hizmetlerine devam etmektedir.

 

B-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planına göre Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı amaç ve hedefleri aşağıdaki gibidir.

Stratejik Amaç:Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve kurum vizyonu ile uyumlu yönetim anlayışı geliştirmek.

Stratejik Hedef:Belediye Hizmetlerinde kullanılan tüm araçların bakım ve onarımlarını en verimli şekilde yapmak.

Stratejik Amaç: Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve kurum vizyonu ile uyumlu yönetim anlayışı geliştirmek.

Stratejik Hedef:Hizmetin gerektirdiği tüm mal ve malzeme alımlarını zamanında ve ekonomik bir şekilde yapmak.

Stratejik Amaç: Halk Sağlığını Korumak ve Toplum Bilincini Artırmak

Stratejik Hedef:Vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı unlu mamuller sunmak.

 

C-Daire Başkanlığımızın Yetki Görev ve Sorumlulukları

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; İdari İşler Şube Müdürlüğü, Makine Bakım ve Onarım şube Müdürlüğü, Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü, Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü olmak üzere 5 şube müdürlüğünden oluşmaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat Hükümlerine dayanılarak hazırlanan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görev ve sorumlulukları;

 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bütçesinden satın alma yetkisi verilen birimlerin ihtiyaçlarına ilişkin satın alma işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Başkanlık makamı ve Belediyemiz Birimlerinin daha etkin hizmet üretmesi amacıyla araç kiralamasını ve diğer işlemleri yürütmek,
 • İhalesi yapılacak mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili gelen talepleri; Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek ve uygun olan talepler ile ilgili konusuna göre ihale ile ilgili tüm verileri bir araya toplamak, ihale dokümanı oluşturmak ve sözleşme imzalanıncaya kadar geçen süreci yönetmek,
 • Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında yapılacak iş ve işlemleri yürütmek,  
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin Belediyemiz hizmetlerinde görev yapan tüm resmi araçların bakım onarım ve tamiratlarını yapmak veya yaptırmak,

 • Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ile ilgili iş ve işlemleri doğrudan yürütmek veya idareye ait iştiraklerin denetim ve koordinasyonunu sağlamak ve Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinin haklarını temsil etmek,

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin piyasa araştırmalarını yapmak ve talep edilen daireye sunmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,

 • Daire Başkanlığı bütçesinin hazırlanmasını sağlamak,

 • Başkanlık makamı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

 • Onaylanan plan ve bütçeye göre uygulamayı izlemek oluşabilecek sapmayı belirleyerek önlen alınmasını sağlamak

D-Şube Müdürlüklerimizin Yetki Görev ve Sorumlulukları

 

1-Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü

 

 • Daire Başkanınca havale edilen ve müdürlüğe ulaşan resmi yazı veya dilekçelere ilgili kanunda belirtilen süre içerisinde cevap verilmesini sağlamak,
 • Kadrosundaki personelin özlük işlerini takip ve kontrol etmek,
 • 4734 sayılı kanun kapsamında, her türlü mal alımı, hizmet alımı, yapım işi ve danışmanlık ihalelerinin (4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3’üncü maddesinin (i) bendi kapsamında yapılacak alımlar dışındaki istisnalar hariç) ihale sürecindeki iş ve işlemlerini yapmak,
 • Harcama birimlerince gönderilen ihale dosyalarının mevzuata uygunluğunu incelemek, mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde bu aykırılıkların düzeltilmesini sağlamak,
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ihale dokümanlarını hazırlamak,
 • Hazırlanan ilanların alımların ilan süreleri ve durumlarına göre Kamu İhale Bülteninde, yerel gazetelerde ve Belediyenin kurumsal internet sitesinin ilgili bölümünde yayınlanmasını sağlamak,
 • İhale dokümanlarının satışlarını gerçekleştirmek,
 • İhale öncesi ve sonrasında ihale belgelerinin “aslı idarece görülmüştür” tasdikini yapmak,
 • İhale zarfının alındı belgesi karşılığında alınmasını sağlamak, teslim alman ihale zarflarını ihale saatinde ihale komisyonlarına gönderilmesini sağlamak,
 • İhale esnasında kullanılacak ihale tutanaklarını hazırlamak,
 • Yeterlik dosyalarının incelenmesinden sonra, karara bağlanmış dosyaların verilen karar doğrultusunda mevzuata uygun bir şekilde karar tutanaklarını hazırlamak ve komisyon üyelerine göndermek,
 • İhale yetkilisince onaylanan dosyaların kesinleşen ihale kararlarının ve sözleşmeye davet aşamalarında süreç takibini yapmak,
 • İhale süreci ile ilgili kararların uygulanmasını, gerekli yazışma ve tebligatların yapılmasını sağlamak,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 42’nci maddesinde belirtilen sürelerin bitimine müteakip sözleşme imzalanmadan önce, ön mali kontrol yapılması amacıyla Mali hizmetler Daire Başkanlığına istenilen belgeleri göndermek, Sonuçlanan ihalelerin 4735 sayılı kanun kapsamında sözleşmelerini hazırlamak ve ilgili daireye sunmak,
 • İhale sonuçlarını Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kaydetmek ve yayınlanması gereken ihale sonuç formlarının bültende yayınlanmasını sağlamak,
 • Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihale işlem dosyalarını ilgili Daire Başkanlığına göndermek,
 • İmzalanan sözleşmeleri ödemeye esas olmak üzere Mali Hizmetler Daire Başkanlığına göndermek,
 • Harcama Birimlerinin talebi üzerine; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) bendine göre yapılacak olan mal alımı, hizmet alımı, yapım işlerine ilişkin piyasa fiyat araştırması yapmak,
 • Piyasa fiyat araştırması tamamlanan doğrudan temine ilişkin belgeleri diğer işlemlerin yapılması amacıyla ilgili Daire Başkanlığına göndermek,
 • İhale ve doğrudan teminlerin alım türleri ve ilgili daire başkanlıklarına göre aylık faaliyet raporlarını hazırlayıp daire başkanlığına sunmak.

2-Makine Tamir ve Bakım  Şube Müdürlüğü

 

 • Belediyemiz hizmetlerinde görev yapan tüm resmi araçların bakım, onarım ve tamiratlarını yapmak veya yaptırmak,
 • Belediyenin sunduğu hizmetlerde kullanılan çeşitli malzemelerin imal edilmesi, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak
 • Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren ham madde üretim tesislerinin bakım ve onarımlarına yardımcı olmaktır.

 

3-İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü

 

 • Stratejik plan ve performans programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,
 • Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin amaç ve gereçlerin korunması ve temizliği ile göreve hazır durumda tutulmasını sağlamak,
 • Bağlı personelin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,
 • Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,
 • Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelin sevk ve idaresini yapmak,
 • Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,
 • Birimine temsilen toplantılara katılmak, birim içerisinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,
 • Birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlatmak,
 • İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak
 • Kanun, Tüzük, Yönetmelikler ve amirince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,
 • Şube Müdürü, Müdürlüğü ile işlemleri yerine getirirken; Belediyenin Stratejik Planındaki vizyon, misyon ve ilkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,
 • Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, sürekli verimli ve doğru yürütülmesinden, performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.
 • Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.
 • Daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

 

 

 

Paylaşın