Buradasınız

Görev ve Yetkilerimiz

 

Madde7-  Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

 1. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 3998 sayılı mezarların korunması hakkında kanunu 11410 sayılı mezarlıklar hakkında nizamnameye ilişkin bakanlar kurulu kararı hükümlerine uygun olarak verilen görevleri yerine getirmek
 2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, Müdürlük içerisinde gerekli birimleri kurmak ve organizasyonu yapmak, ihtiyaç duyulan araç, gereç, ekipman vb. sağlamak,
 3. İl sınırları içerisinde mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Bu görevleri belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek ve/veya birlikte yapmak. Yine Belediye Meclis Kararı ile Belediye mülkü mezarlıklarda mezar yerleri tahsis etmek, mezar üstü-altı inşaatlarına ruhsat vermek, bunlara ait ücretleri tahsil etmek, defter kayıtlarını tutmak, şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakillerini yapmak,
 4. Mezarların bakım, onarım ile temizliğini yapmak ve/veya yaptırmak,
 5.  Mezarlıkların bakımı onarımı, cenaze defin ve nakil hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında oluşan ihtiyaçların temin edilmesini sağlamak,
 6.  İl dışı cenaze nakil talebi durumunda, cenaze nakil aracının uygun koşulları sağladığını belirten  “Yol İzin Belgesi”nin verilmesini sağlamak,
 7. Aile mezarlığı edinmek isteyen vatandaşlara mezar yeri tahsis belgesi verilmesini sağlanmak.
 8. Mezarını onarmak isteyen vatandaşlara mezar yeri onarım belgesi vermek,
 9. Yeni mezarlık alanlarının açılması konusunda çalışma yürütmek,
 10. Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşturulmasını sağlamak,
 11. Vatandaşların mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusunda gerekli olan düzenlenmelerin yapılmasını sağlamak,
 12.  Mezarlıklara ağaçlandırma yapmak ve/veya yaptırmak.
 13. Görev alanına giren konulara ilişkin, stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere hazırlık yapmak
 14. Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve doğrudan temin için, ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,
 15. Hizmet için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt ve proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak
 16. Müdürlük bünyesinde Taşınır Kayıt Kontrol Sisteminde kayıtları tutmak,
 17. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

 

Paylaşın