Buradasınız

Görev ve Yetkilerimiz

Haller Şube Müdürlüğü’nün Görevleri 

a)Sebze ve meyve toptan ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak,

b)Üretici ve Tüketiciler ile sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerinin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde gözetmek.

c)Sorumluluğunda bulunan Kahramanmaraş sebze ve meyve toptancı Hallerin; modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak,

d)Hallerde kendilerine yer kiralanan komisyonculardan, yasal mevzuat çerçevesinde doğan Belediye payının tarh, tahakkuk işlemlerini yapmak,

e)Hal’de kendilerine iş yeri kiralanan komisyoncu esnafın aylık iş yeri kira ücretlerinin tahakkuk işlemlerini takip etmek,

f)Sebze/Meyve üreticilerinin yetiştirip satılması için hal komisyoncularına gönderdikleri malların ücretlerinin tahsili ile ilgili ortaya çıkan anlaşmazlık ve ihtilafların Hal hakem heyeti ile çözülmesini sağlamak,

g)Kayıt dışı yollarla şehre mal girişini önleyici tedbirleri almak, gayri yasal mal girişleri ile ilgili caydırıcı kanuni müeyyideleri uygulamak

h)Sebze ve meyvelerin hallere giriş ve çıkışı ile muhafaza, depolama ve satışını kanun ve yönetmeliklerde düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmasına ilişkin konularda her türlü önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,

ı) 5957 Sayılı yasalarla belirlenmiş çerçeve içerisinde diğer yükümlülüklerini yerine getirmektir.

 

Haller Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri

-Dükkân Devir İşlemlerinin Yapılması: Maddi imkânlar ve ticari zorluklar nedeniyle bir şahıstan başka bir şahsa Encümen Kararına istinaden dükkân devri yapılmaktadır.

-Satılan Mal Miktarının Kayıt Altına Alınması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürlüğünde satılan malların, kayıt altına alınması sağlanır.

-Haller Şube Müdürlüğünün Gelirlerinin Belirlenmesi: Müdürlüğümüz farklı gelir kalemlerinden elde ettiği gelirlerin kayıt altına alınarak takibinin yapılmasını sağlanmaktadır. Bu gelirler aşağıdaki gibidir:

  • Kira Geliri: Komisyoncuların ve tüccarların hal içerisinde kiraladıkları dükkân kira bedelidir.
  • Dükkân Devri Geliri: Haller Şube Müdürlüğümüzde 96 adet dükkân bulunmaktadır. Maddi imkânlar ve ticari zorluklar dükkân sahibi olan komisyoncularımızın gerek yeterli sermaye olmayışından, gerekse de meyve ve sebze alımındaki ticari zorluklar (Nakit akışı, karşılıklı tüccarla komisyoncu arasındaki ticari antlaşma ve mevsim şartlarına göre, meyve ve sebze getirip pazar payı oluşturamama) dükkân devrini oluşturan etkenlerden bir kaçıdır. Bu devirlerden doğan dükkân devir ücretleri de Büyükşehir Belediyemize dükkân devri olarak yansımaktadır.
  • Kantar Geliri: Haller Şube Müdürlüğümüzün 1-2 Nolu kapılarında bulunan elektronik tartı sonucu elde ettiği gelirdir.
  • Haller Şube Müdürlüğü Rüsum Geliri: Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde işlem gören ürünlerden alınan 2011’e kadar %2 ,  2012 itibarı ile %1 rüsum bedelidir.
  • Hatay Bölge İstatistik Kurumu Sebze ve Meyve Formu Tanzimi: Bu form ile istenilen bilgiler önemli ekonomik kararlar alınmasında, uygulamaya konulan ekonomik politikaların, olumlu veya olumsuz etkilerinin ölçülmesinde, karar organlarınca alınması gereken tedbirlerin yönlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda yıllar itibariyle düzenli olarak hazırlanan raporlar Hatay Bölge İstatistik Kurumu’na gönderilmektedir.

Paylaşın