Görev ve Yetkilerimiz

KADIN VE AİLE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

Kadın ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uzun , orta ve kısa vadeli plan ve program hazırlamak.

Faaliyetlerin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

Toplumsal yapımızın temelini  oluşturan aile kurumunu sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan desteklemek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.

Aile kurumunun temel direği ve garantisi olan kadınlarımızı bedensel, ruhsal, sosyal, kültürel , ekonomik ve eğitsel bakımdan destekleyip güçlendirmek.

Aile içi şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmalar yapmak.

Toplumsal ve demokratik değerlerin benimsetilmesinde,  ortak yaşama kültürünün oluşmasında ve eğitim güçlüklerinin aşılmasında ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

Kadın ve ailenin rehabilitasyonu konularında, aileyi ve kadını bilinçlendirici programlar hazırlamak ve uygulamak.

Bireyler arasında fırsat eşitliğini sağlamak, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadelede, insani birikimin paylaşılmasında, gelir dağılımının iyileştirilmesinde aileye destek olmak.

Kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesini artırıcı, ticari faaliyetleri güçlendirici ve kadın girişimciliğini özendirici çalışmalar yapmak.

Kadınlara yönelik her türlü şiddet , taciz ve istismarın önlenmesi  ve ortadan kaldırması için çalışmalar yapmak, gerekli sosyal destek sistemlerinin oluşturulmasını sağlamak, kadını ekonomik açıdan güçlendirici çalışmalar yapmak.

Kadın ve aile sorunları ile ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarını katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile ilgili iş birliği yapmak, gerçekleştirilecek her türlü etkinliğe katılmak.