Buradasınız

Görev ve Sorumluluklarımız

Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm Kanun ve Yönetmelikler ile Genelge, Talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere;

1.Kentin üst ölçekli imar planlarını oluşturan: Çevre Düzeni Planı,Çevre Düzeni Planı Revizyonu, Nazım İmar Planları, İlave Nazım İmar Planları, Revizyon Nazım İmar Planları, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarıve bunlar üzerinde yapılan değişiklikler ile İmar Mevzuatı çerçevesinde üst ölçekli uygulamalarla ilişkin düzenlemeleri yapmak, yaptırmak, Belediye Meclisine sunmak.

2.Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her ölçekteki imar planlarını yapmak veya yaptırmak ve Belediye Meclisine sunmak, 

3.İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan-yaptırılan ve İlçe Meclis Kararına bağlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazlar incelemek, değerlendirmek ve onaylatmak. Yasaların öngördüğü şekilde ilçe belediyelerinin uygulama imar planını yapmak veya yaptırmak.

b) Plan yapım sürecinde; kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak, topoğrafik, jeomorfolojik ve jeolojik verileri içeren jeolojik-jeoteknik etüt raporları ile halihazır haritaları temin etmek, mevcut durumun tespiti için arazi kullanım, sentez ve diğer çalışmaları yapmak, bunlara ilişkin raporlar hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Planlama çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak konusuna özgü bilgi ve dokümanların tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun ortamlarda ve biçimlerde arşivlenmesini sağlamak ve bu bilgi ve belgeleri ilgili birimlere iletmek.       

d) İlgili mevzuat doğrultusunda, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmış olup, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanan plan ve planlama kararlarına ilişkin dosyaların; ilgili Kamu Kurum, Kuruluş ve Belediye birimlerine dağılımını yapmak, orijinal paftalarına ve sayısal ortamda çizimini yapmak, ilgili plan tadilat dosyasını düzenli bir şekilde arşivlemek,

e) İlçe Belediyelerinin yada diğer kamu kurum ve kuruluşların; imar planı ana kararlarını yada prensiplerini oluşturacak yada etkileyecek nitelikteki düzenlemelerinde ve kararlarında; gerekli bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, yazışmaların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi, Kentin bütününe yönelik uygulamalarda eşgüdümün sağlanması amacıyla gerekli kararların alınması için katılımı sağlamak,

f) İlçe Belediye Başkanlıklarınca plan yapım yetkisi verilen alanların ve ilgili yasa gereği yapılması gereken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını yapmak, yaptırmak.

g) Nazım İmar planlarına göre hazırlanacak eylem planları kapsamında öncelikli bölgelerde kentsel tasarım projelerini ve yatırım projelerini ilgili planlama ve yatırım müdürlükleri ile koordineli olarak tayin etmek.

h) 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca kurumların ya da vatandaşların Nazım İmar Planı veya değişikliği taleplerinin incelenerek Meclise sunulması ve değerlendirilmesini sağlamak,

i) Her ölçekli nazım imar planlarına ilişkin değişiklik teklifleri ve onanlı planlara yapılan itirazlar ile plana açılan davalar ve planların uygulanmasına ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek.

j) Gerektiğinde Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planına ilişkin bilgi, belge ve görüş vermek.

k) Her türlü plan çalışmalarında yatırımcı Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı’nın ilgili birimleri, yatırımcı kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon sağlamak. Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan yönlendirilmesi ve önceliklerinin tayin edilmesinin temini için, İl bütününde sektörel (sanayi, hizmet, tarım) yatırımlarını takip etmek, Büyükşehir Belediyesi adına değerlendirmek ve koordine edilmesini sağlamak.

l) Daire Başkanlığı ve üst makamlarca verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 

Paylaşın