Görev ve Sorumluluklarımız

GÖREV  VE  SORUMLULUKLAR

-5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda, Riskli Alanları, Riskli Yapıları, Rezerv Alanları ve Kentsel Dönüşüm Gelişim Alanları tespit edilerek,  projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi,

-Kentsel dönüşüm ve tasarıma yönelik işlerin araştırma, inceleme ve onaylanmasına ilişkin görevlerin yasal mevzuata uygun olarak eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

-Kentsel dönüşüm sürecinde; altlık haritalar ve diğer verileri temin etmek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşünü almak.

-Kentsel dönüşüm faaliyetlerinde Bakanlıklar, Kamu kurum ve Kuruluşları ile İlçe Belediyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak.

-Kentsel Dönüşüm Gelişim alanlarında planlama çalışmalarının yapılması.

-Belediye bünyesinde gerçekleştirilen ve Kentsel Dönüşüm Alanlarını ilgilendiren projelerin oluşum ve/veya yapım aşamalarında gerekli katkıda bulunmak,

-Afet Riski taşıyan ve farklı nedenlerden tehlike arz eden yapıların yıkım işlemlerini yürütmek,

-İlçe Belediyelerine 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda görüş bildirmek,

-Vatandaş şikayetlerini yerinde inceleyerek ilgili mevzuat çerçevesinde cevaplandırmak ve mevzuatlar konusunda bilgilendirmek,

-Dairemizce üretilen veya ürettirilen mekansal olarak sorgulaması yapılabilecek tüm verilerin İmar Bilgi Sistemi içersinde depolanması, güncellenmesi ve kullanıcılara sunulması için gerekli çalışmaları yapmak, imar planı, halihazır harita, yerleşime uygunluk haritaları için teknolojik gelişmeleri ve mevzuat değişikliklerini takip ederek uygun üretim standartlarının hazırlanmasını sağlamak.

-Görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisine giren konularda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) veri tabanının oluşturulması, sayısallaştırmaların gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

-Riskli alanların belirlenmesinde gerekli olan her türlü zemin etüd raporlarının, deprem risk haritalarının sistem üzerinde sorgulanabilmesini sağlamak.

-Görev alanı kapsamında yapılacak danışmanlık ve hizmet ihaleleri ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak,

-Görev alanına giren konular ile ilgili bilgilendirici eğitim (her türlü afiş, broşür, kitapçık vb.), sempozyum..vb. etkinlik ve organizasyonları yapmak, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak ve teknik incelemelerde bulunmak,

-Faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,

-Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak

-Müdürlük faaliyetleri ile ilgili proje üretmek amacıyla; araştırmalar yapmak ve bu amaçla ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle irtibat sağlamak,

-Gerekli görüldüğü takdirde üniversitelerden, diğer kurum ve kuruluşlardan ve özel sektörden eğitim veya danışmanlık hizmetleri almak,

-Birimler arası koordinasyonu ve yönetimi geliştirici çalışmalar yapmak,

-Üstü tarafından verilecek benzer nitelikte diğer görevleri yerine getirmek,

-Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar üretmek,

-Kendi alanıyla ilgili avan, kesin ve tatbikat projelerini yapmak, yaptırmak onaylamak ve yapılan uygulamaları izlemek.

-Deprem zorunluluğu ve master planı çerçevesinde kentsel dönüşüm desantralizasyon çalışması ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak

-Kentsel alan genelinde mekansal gelişme, kapasite artırımı, sürdürülebilir kentsel bölgesel yapılanma çalışmalarını yapmak

-Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların nazım planlarla uyumlu rehabilitasyon çalışmalarını yapmak

-Sürdürülebilir çevre, ekolojik yerleşmeler, ihtisas kentleri, koridor rehabilitasyonları ve özellikli  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı kentsel mekanların sosyo-ekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılması, kentsel alan prestij omurgalarının tesisi sağlamak

-Güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekanlar oluşturulması.

-Faaliyet konuları ile ilgili kaynak, model araştırma, plan proje uygulama yapmak

-Müdürlük çalışmaları için Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon hibe destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında belediye için başvuru dosya ve taleplerin oluşturulmak ve takibini yapmak.

-Faaliyet konuları ile ilgili plan, mevzi plan ve imar tadilat planlarını hazırlayarak veya hazırlatarak acil ve öncelikli incelenmek ve neticelendirmek üzere ilgili birime teklif sunmak.

- Müdürlük amacı doğrultusunda stratejileri koymak, yapılacak eylem planlarını saptamak, hedef ve ilkelerini belirlemek, öncelikli ve acil proje geliştirme alanlarını saptamak, geliştirilmesi veya kentsel dönüşümü öncelik arz eden proje alanları için her      ölçekte eş zamanlı plan, proje, detay uygulama çalışmalarını belediye yetkisini kullanarak hazırlamak veya hazırlatmak, hayata geçinceye kadar takip etmek ve neticelendirmek.

- Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.

-Kentsel dönüşüm ve tasarım çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dokümanların tasnifi yapılarak uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlamak,

-İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Daire Başkanlığınca ve Belediye Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer benzer görevleri yerine getirir.

-Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,

- Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

-Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

-Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, amirlerin bulunmadığı olaylarda insiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

-Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek, bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

-Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

-Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

-Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.