Görev ve Sorumluluklarımız

Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

Madde11-  Çevre Koruma Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

 1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan/yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden tarafımıza verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuatı uygulamak,
 2. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi,  iyileştirilmesi ve temizlenmesi konularında etüt, plan, proje ve laboratuar çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 3. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ve/veya yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek
 4. Çevresel değerler ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak, hava, su, toprak, gürültü vs. konularda projeler yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle işbirliği yapmak/hizmet almak,
 5. Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan kontrol/denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontrol/denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak,
 6. İl sınırları içerisine giriş yapan ve il sınırları içerisinde satılan      katı ve sıvı      yakıtları denetlemek, numune almak, analizlerini yapmak ve/veya yaptırmak, standartlara uygun olmayanlar hakkında yasal işlem yapmak,
 7. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için gürültü ile ilgili plan ve proje geliştirmek, gürültü kirliliğini izlemek, gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların vs. denetimini yapmak, gerekli önlemleri aldırmak ve gürültüye neden         olanlar hakkında idari yaptırım uygulamak,
 8. Sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve hava kalitesinde daha iyi sonuçlara ulaşabilmemiz için; ısınma, kaynaklı hava kirliliği konularında gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
 9. Bakanlıktan yetki devri yapılan konular başta olmak üzere, tüm çalışma
  konularında çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için gerekli çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
 10. Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğinin giderilmesi
  alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık, gerekli hallerde ilgili kurum/kuruluşlar, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak ve/veya yaptırmak,
 11. Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin projelerinin; “Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi kapsamında, belediyemizin ilgili birimleri ile koordineli olarak değerlendirilmesi, projenin muhtemel olumsuz etkileri ve bu etkilere göre ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve görüş bildirilmesi,
 12. 2872/5491 sayılı Çevre Kanunu’nun 12.Maddesi ve  24.Maddesi hükümleri kapsamında Büyükşehir Belediyesine yapılan yetki devri gereği, Başkanlık Makamının uygun gördüğü konularda gereğini yapmak,
 13. Vektörle mücadele kapsamında; sivrisinek, karasinek, v.b. vektörel popülasyonların halk sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulabilmesi için mücavir alan içerisinde, gerekli olan kontrol ve mücadele çalışmalarını yürütmek,
 14. Vektör Kontrol Çalışmalarında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaç ve ilgili ilaçlama ekipmanlarının temini için çalışmalar yapmak,
 15. İlimizde vektörle mücadele çalışmalarının entegre bir program çerçevesinde yürütülebilmesi için hizmet alımı yapmak ve bununla ilgili çalışmaları yürütmek,
 16. Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları ile Katı Atık Transfer İstasyonları yapmak, yaptırmak, işletmek ve/veya işlettirmek, vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonlarını yapmak ve/veya yaptırmak,
 17. Tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak (tıbbi atık sterilizasyon tesisi), kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, kuracakları tesis ve taşıma araçları için gerekli lisansları almak, tesiste görevli personelin eğitim ve özel giysiler sağlamak/sağlattırmak,
 18. Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolların temizlik çalışmalarını yürütmek ve bu görevleri belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek ve/veya birlikte yapmak,
 19. İl Mahalli Çevre Kurulu toplantılarına katılmak, kurum ve kuruluşlardan gelen çevre ile ilgili konulardaki görüş taleplerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına görüş bildirmek,
 20. Görev alanına giren konulara ilişkin, stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere hazırlık yapmak.
 21. Müdürlük bünyesinde Taşınır Kayıt Kontrol Sisteminde kayıtları tutmak,
 22. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
login