Buradasınız

Giderler Şube Müdürlüğü Hizmetleri

           Giderler Şube Müdürlüğü Gelirler Şube Müdürlüğü ’nün Görevleri 

          Giderler Şube Müdürlüğü’nün görevleri, aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Düzenlenen ödeme emirlerinin, Mahalli İdareler Harcamaları Belgeleri Yönetmeliğine göre uygunluğunu kontrol ederek Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğindeki çalışması gereken hesaplara alınmasını ve takibini sağlamak.
 2. Çalışan memur ve işçilerin aylık, maaş ve ücret, sosyal haklar ile fazla mesai gibi tahakkuk eden tüm alacakların ödemesini yapmak.
 3. Belediye personelinin icra,  nafaka,  kefalet,  kesintilerini ilgililerine ödemek.
 4. İller Bankası ve Muhasebattan gelen payların ve bu paylardan yapılan kesintilerin muhasebe kayıtlarını yapmak.
 5. Giderlerin hak sahiplerine ödenmesinden önce gerekli yasal kesintileri yaparak kalan tutarı ilgililerin banka hesabına göndermek.
 6. Her ay düzenli olarak Kamu Hesapları Bilgi Sistemine (KBS) mali verileri girmek.
 7. Müdürlüğe intikal eden her türlü yazışma ve tahakkuk evraklarını planlı ve programlı bir şekilde düzenlemek, personel arasında organizeyi sağlamak, çalışmaları izlemek ve denetlemek.
 8. Müdürlüğün iş ve işlemleri konusunda ilgili birimlerle işbirliği kurmak ve muhasebe yetkilisine gerekli bilgileri vermek.
 9.  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen defterlerin tutulmasını sağlamak ve defterlerin işlenmesi neticesinde aylık mizan ve diğer yardımcı cetvellerin düzenlenmesini sağlamak.
 10. Sayıştay’a  düzenli olarak mali kayıtları göndermek.
 11. Yevmiye kayıtlarını tutmak.
 12. Vergi dairesine beyannameleri vererek takibi ve süresi içinde bütçe olanakları dahilinde ödemesinin yapılmasını sağlamak.
 13. Bütçeye konulan kanuni payların takibini yaparak ödenmesini sağlamak.
 14. Teftiş layihaları sonucu kesinleşen ilama bağlanmış kişi borçlarını hesaba alarak takibini yapmak.
 15. Muhasebe yetkilisinin vereceği yazılı ve sözlü talimatları yerine getirmek.
 16. Kurum gelirlerini muhasebeleştirmek.
 17. Teminat mektuplarının muhafazası ve muhasebe kayıtlarını yapmak.
 18. Vergi, SGK, Emekli Sandığı vb. ödemeleri yapmak.
 19. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

  Giderler Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri

  Belediyemizin ihtiyaçları olan ve Daire Başkanlıkları ile Şube Müdürlükleri tarafından talep edilip satın alınan her türlü mal, hizmet, taşınır, taşınmaz demirbaş ve malzemelerin tahakkuk müzekkeresine istinaden verilen emirleri düzenlenerek gönderme emirleri hazırlanmaktadır. Belediyemizin günlük olarak gider hesaplarının tutulmasını sağlamak üzere gerekli yevmiye kayıtları yapılmaktadır. Emanet hesaplarının takibi ve ödeme işlemlerinin tanzimi ve Belediyemiz personellerinin maaş, sosyal haklar, yolluk, evlenme, ölüm, ikramiye, tazminat ve benzeri ödemeleri yapılmaktadır. Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerden ödenmek üzere gelen ödeme evraklarının ön mali kontrolü ve SGK, Vergi Dairesi, Emekli Sandığı ödemeleri yapılmaktadır.

Paylaşın