Buradasınız

Destek Şube Müdürlüğü

İtfaiye Destek Şube Müdürlüğünün görevleri

a) Daire Başkanlığı adına gelen her türlü yazıyı cevaplamak ve gereğini ilgili birimlere iletmek.

b) Daire Başkanlığı bünyesinde alımı yapılacak malzeme ve hizmetin temini için gerekli tüm yazışmaları yapmak.

c) Daire Başkanlığının yaptığı harcamaların ödeme emirlerini hazırlamak ve ilgili başkanlıklara göndermek.

d) Yangın raporları işlemlerini, istatistiklerini tutmak ve arşivlemek.

e) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan demirbaş niteliğinde olan araç-gereç ve malzemelerin demirbaş kaydını tutmak ve takibini yapmak.

f) Daire Başkanlığı tarafından alınan malzemeleri kayıt altına alıp depolamak, ilgili alt birimlere aktarılması ile ilgili tüm işlemleri yapmak.

g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının koyulacağı yerleri Müdahale Şube Müdürlüğü ve AKOM, Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparak belirlemek, ihtiyaç bulunan yerlere tesisini ve çalışır durumda olmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurumlara bildirimde bulunmak.

h) Daire Başkanlığı personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, takım ruhu oluşturmak için; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetleri yapması için grup, şube ve müfrezelerde uygun koşulları hazırlamak, gerekli olan eğitim, malzeme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak.

j) 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı bakanlar kurulu kararı yürürlüğe konulan, “Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak.

k)  Yapı kullanma izin belgesine ve işletme ruhsatına tabi binaların yerinde kontrolünü yaparak yangın güvenliği açısından uygunluğunu raporlamak ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine istinaden “Yangın Önleme ve Tedbir Denetim Kontrol Ücreti’’tahsil etmek.

l) Daire Başkanlığı’na gelen Belediye Başkanlığı Genelgeleri ve talimatları doğrultusunda Stratejik Planları hazırlamak.

m)Tüm personelin özlük, izin ve yazışma işlerini yürütmek.

Paylaşın