Buradasınız

Daire Başkanlığımızın Görev ve Yetkileri

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-  Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-  Bu Yönetmelik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını ve bağlı şube müdürlüklerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21’nciMaddesi ile 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci Maddesinin (b) bendi ile 2006/9809 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 2. Valilik: Kahramanmaraş Valiliğini,
 3. Belediye:Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
 4. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı: Daire Başkanlığını ve bağlı Şube

     Müdürlüklerini,

 1. Daire Başkanlığı: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını,
 2. Şube Müdürlüğü: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına doğrudan bağlı alt birimleri,
 3. Şeflik: Şube Müdürlüğüne doğrudan bağlı alt birimleri,
 4. Üst Yönetici: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanını,
 5. Üst Yönetim: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını, ifade eder.

 

           Teşkilat

            Madde 5-  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı;

 1. Daire Başkanı,
 2. Müdür
 3. Şef,
 4. Memur, sözleşmeli memur, işçi ve diğer personellerden oluşmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre Koruma ve ilaçlama Dairesi Başkanlığı ve Alt Birimlerinin Görevleri

Çevre Koruma ve İlaçlama  Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri

Madde 6 – Aşağıda belirtilen görevler, Çevre Koruma ve İlaçlama Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

 1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, İçişleri Bakanlığının 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan/yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden tarafımıza verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuat ve mevzuatın uygulamasına ilişkin Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge, talimat ve bildirileri ile prensip kararlarından konusu ile ilgili olan görevleri yürütmek,
 2. Görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak/yaptırmak ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 3. Stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında gerekli çalışmaları yapmak ve/veya yaptırmak.
 4. Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve doğrudan temin için, ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,
 5. Yürürlükte olan mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumlulukların gerektirdiği konularda ilgili kurum, kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği yapmak, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak,
 6. Hizmet için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt ve proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak ve/veya yaptırmak
 7. Stratejik plan, yıllık hedef, yatırım programı hazırlamak ve belirlenen görevleri yerine getirmek ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 8. Bağlı Şube Müdürlükleri bünyesinde Taşınır Kayıt Kontrol Sisteminde kayıtların tutulmasını sağlamak.
 9. Mülkiyeti belediyemize ait alanlardaki işyerlerini, ruhsatlandırmak, ruhsat sonrası denetlemek,
 10. Yolcu ve yük terminallerindeki iş yerleri, kapalı ve açık otoparklar, toptancı halleri ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek,
 11. Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ile akaryakıt istasyonlarını ruhsatlandırmak, ruhsatlandırma ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, müracaat dosyalarını tanzim etmek ve Gayri Sıhhi Müessese İnceleme Kurulu'na sunmak, Kurul kararları doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek,
 12. Ruhsat sonrası işyerlerini mevzuat doğrultusunda denetlemek inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre kapatılmasına ve/veya faaliyetten men edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 13.  Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine(mülkiyeti belediyemize ait iş yerleri) ruhsat verilip-verilmemesi konusunda Kolluk Kuvvetleri ile koordinasyonu sağlamak ve mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri yürütmek,
 14. 3516 Sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince, ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalama işlerini yapmak,
 15. Ölçü ve ayar memurluğumuza bağlanan yerlerdeki ölçü aletlerinin periyodik ve ani muayenelerini yapmak,  uzunluk ölçülerinin ve hacim ölçülerinin periyodik ve ani muayenelerini yapmak,
 16. 5 kg’a kadar adi tartıların, masa, asma ve ibreli teraziler ile elektronik terazilerin, tek kollu kantarların ve 2000 kg’a kadar basküllerin periyodik ve ani muayenelerini yapmak,
 17. Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki iç sularda bulunan teknelerin bağlama kütüğüne kayıt işlemlerini yapmak,
 18. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan/yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden tarafımıza verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuatı uygulamak,
 19. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi,  iyileştirilmesi ve temizlenmesi konularında etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 20. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ve/veya yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek
 21. Çevresel değerler ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak, hava, su, toprak, gürültü vs. konularda projeler yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle işbirliği yapmak/hizmet almak,
 22. Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan kontrol/denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontrol/denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak,
 23. İl sınırları içerisine giriş yapan ve il sınırları içerisinde satılan      katı ve sıvı      yakıtları denetlemek, numune almak, analizlerini yapmak ve/veya yaptırmak, standartlara uygun olmayanlar hakkında yasal işlem yapmak,
 24. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için gürültü ile ilgili plan ve proje geliştirmek, gürültü kirliliğini izlemek, gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların vs. denetimini yapmak, gerekli önlemleri aldırmak ve gürültüye neden         olanlar hakkında idari yaptırım uygulamak,
 25. Sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve hava kalitesinde daha iyi sonuçlara ulaşabilmemiz için; ısınma, kaynaklı hava kirliliği konularında gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
 26. Bakanlıktan yetki devri yapılan konular başta olmak üzere, tüm çalışma
  konularında çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için gerekli çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
 27. Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğinin giderilmesi
  alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık, gerekli hallerde ilgili kurum/kuruluşlar, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak ve/veya yaptırmak,
 28. Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin projelerinin; “Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi kapsamında, belediyemizin ilgili birimleri ile koordineli olarak değerlendirilmesi, projenin muhtemel olumsuz etkileri ve bu etkilere göre ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve görüş bildirilmesi,
 29. 2872/5491 sayılı Çevre Kanunu’nun 12.Maddesi ve  24.Maddesi hükümleri kapsamında Büyükşehir Belediyesine yapılan yetki devri gereği, Başkanlık Makamının uygun gördüğü konularda gereğini yapmak,
 30. Vektörle mücadele kapsamında; sivrisinek, karasinek, v.b. vektörel popülasyonların halk sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulabilmesi için mücavir alan içerisinde, gerekli olan kontrol ve mücadele çalışmalarını yürütmek,
 31. Vektör Kontrol Çalışmalarında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaç ve ilgili ilaçlama ekipmanlarının temini için çalışmalar yapmak,
 32. İlimizde vektörle mücadele çalışmalarının entegre bir program çerçevesinde yürütülebilmesi için hizmet alımı yapmak ve bununla ilgili çalışmaları yürütmek,
 33. Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları ile Katı Atık Transfer İstasyonları yapmak, yaptırmak, işletmek ve/veya işlettirmek, vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonlarını yapmak ve/veya yaptırmak,
 34. Tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak (tıbbi atık sterilizasyon tesisi), kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, kuracakları tesis ve taşıma araçları için gerekli lisansları almak, tesiste görevli personelin eğitim ve özel giysiler sağlamak/sağlattırmak,
 35. Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolların temizlik çalışmalarını yürütmek ve bu görevleri belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek ve/veya birlikte yapmak,
 36.  İl Mahalli Çevre Kurulu toplantılarına katılmak, kurum ve kuruluşlardan gelen çevre ile ilgili konulardaki görüş taleplerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına görüş bildirmek,
 37. Başkanlığın verdiği görevleri mevzuat esaslarına göre yerine getirmek,
 38. Mevzuatların verdiği diğer görevleri yerine getirmek

 

Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

Madde11-  Çevre Denetimi Müdürlüğü’nün Görevleri:

 1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan/yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden tarafımıza verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuatı uygulamak,
 2. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi,  iyileştirilmesi ve temizlenmesi konularında etüt, plan, proje ve laboratuar çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 3. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ve/veya yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek
 4. Çevresel değerler ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak, hava, su, toprak, gürültü vs. konularda projeler yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle işbirliği yapmak/hizmet almak,
 5. Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan kontrol/denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontrol/denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak,
 6. İl sınırları içerisine giriş yapan ve il sınırları içerisinde satılan      katı ve sıvı      yakıtları denetlemek, numune almak, analizlerini yapmak ve/veya yaptırmak, standartlara uygun olmayanlar hakkında yasal işlem yapmak,
 7. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için gürültü ile ilgili plan ve proje geliştirmek, gürültü kirliliğini izlemek, gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların vs. denetimini yapmak, gerekli önlemleri aldırmak ve gürültüye neden         olanlar hakkında idari yaptırım uygulamak,
 8. Sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve hava kalitesinde daha iyi sonuçlara ulaşabilmemiz için; ısınma, kaynaklı hava kirliliği konularında gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
 9. Bakanlıktan yetki devri yapılan konular başta olmak üzere, tüm çalışma
  konularında çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için gerekli çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
 10. Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğinin giderilmesi
  alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık, gerekli hallerde ilgili kurum/kuruluşlar, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak ve/veya yaptırmak,
 11. Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin projelerinin; “Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi kapsamında, belediyemizin ilgili birimleri ile koordineli olarak değerlendirilmesi, projenin muhtemel olumsuz etkileri ve bu etkilere göre ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve görüş bildirilmesi,
 12. 2872/5491 sayılı Çevre Kanunu’nun 12.Maddesi ve  24.Maddesi hükümleri kapsamında Büyükşehir Belediyesine yapılan yetki devri gereği, Başkanlık Makamının uygun gördüğü konularda gereğini yapmak,
 13. Vektörle mücadele kapsamında; sivrisinek, karasinek, v.b. vektörel popülasyonların halk sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulabilmesi için mücavir alan içerisinde, gerekli olan kontrol ve mücadele çalışmalarını yürütmek,
 14. Vektör Kontrol Çalışmalarında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaç ve ilgili ilaçlama ekipmanlarının temini için çalışmalar yapmak,
 15. İlimizde vektörle mücadele çalışmalarının entegre bir program çerçevesinde yürütülebilmesi için hizmet alımı yapmak ve bununla ilgili çalışmaları yürütmek,
 16. Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları ile Katı Atık Transfer İstasyonları yapmak, yaptırmak, işletmek ve/veya işlettirmek, vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonlarını yapmak ve/veya yaptırmak,
 17. Tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak (tıbbi atık sterilizasyon tesisi), kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, kuracakları tesis ve taşıma araçları için gerekli lisansları almak, tesiste görevli personelin eğitim ve özel giysiler sağlamak/sağlattırmak,

18) Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolların temizlik çalışmalarını yürütmek ve bu görevleri belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek ve/veya birlikte yapmak,

19)  İl Mahalli Çevre Kurulu toplantılarına katılmak, kurum ve kuruluşlardan gelen çevre ile ilgili konulardaki görüş taleplerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına görüş bildirmek,

20) Görev alanına giren konulara ilişkin, stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere hazırlık yapmak.

21) Müdürlük bünyesinde Taşınır Kayıt Kontrol Sisteminde kayıtları tutmak,

22) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı,

 1. Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
 2. Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 3. Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
 4. Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,
 5. İç ve dış denetçilere bilgi ve belge akışını sağlamak,
 6. Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
 7. Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
 8. Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
 9. Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
 10. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin     hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
 11. Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral,  motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
 12. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
 13. Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
 14. Daire Başkanı, yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.

Şube Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13-  Şube müdürü,

 

 1. Stratejik Plan ve Performans Programı doğrultusunda Müdürlüğüne verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 2. Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 3. Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
 4.  Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,
 5. Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,
 6. Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, üst amirlerin bulunmadığı olaylarda inisiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,
 7. Konusuna ilişkin yasal mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,
 8. Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
 9. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,
 10. Birimine ait stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaların hazırlanmasını sağlamak,
 11. İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlatmak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,
 12. Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,
 13. Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,
 14. Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,
 15. Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

Şeflerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14- Şefler,

Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevli Şefler, başında bulunduğu bürolarda/servislerde yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından/yaptırılmasından ilgili Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur. Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

Teknik Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15- Teknik personel,

 1. Birim amirlerince kendilerine verilen tüm mühendislik hizmetlerini (arazi, kontrol, denetim ve büro çalışmaları) teknik sorumlulukları altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, şartname ve sözleşmelere, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak yapmak, kontrol etmek, sonuç ve tespitleri tutanak veya raporla belgeleyerek gereğini gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmak ve birim amirlerini sürekli bilgilendirmek,
 2. Görev alanına giren hizmetleri kusursuz ve zamanında tamamlamak, verilen iş programlarını iş gücü kaybına meydan vermeden, eş güdüm ile emniyetle yürütülmesini sağlamak,
 3. Birim amirlerince kendilerine havale edilen evrakların zamanında gereğini yapmak.
 4. Görevi gereği kendisine verilmiş araç, gereç ve her türlü malzemeyi hizmet amacına uygun kullanmak, temiz ve düzenli tutmak, korumak, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek,
 5. Müdürlük tarafından yapılan çalışma ve kontrol programlarına uymak ve aylık değerlendirme raporları hazırlamak,
 6. Birim amirlerince uygun görülmesi halinde, her türlü eğitim, sempozyum, seminer, panel, fuar, teknik gezi vb. faaliyetlerde görev almak ve diğer hizmet içi eğitimlere katılmak,
 7. Görevi ile alakalı mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereğinin yerine getirilmesinde, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasında bağlı bulunduğu birim amirlerine karşı sorumlu olmak,
 8. İlgili mevzuatlarda belirlenen; kılık ve kıyafet, davranış ve mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak,
 9. Birim amirlerince uygun görülmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak denetimlere katılmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak,
 10. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak,
 11. Birim amirlerince uygun görülen diğer hizmetleri yürütmek,
 12. Görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi konusunda birim amirlerine karşı sorumlu olmak.

İdari Büro Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16- İdari büro personeli,

 1. Gelen ve giden evrakın kayıt işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 2. Birim amiri tarafından havale edilen evrakı zimmet karşılığı ilgilisine vererek, evrak kayıtta (defterinde) bu durumun belirtilmesini sağlamak,
 3. Birim yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip, evrak kayıt programına kaydının düşülerek, tarih ve numara verilmek suretiyle ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek,
 4.  Gelen ve giden evrakın bir suretini ilgili dosyada muhafaza etmek,
 5. Birimde tutulan defter, dosya, bilumum evrak ve belgelerin ilgili yönetmeliklere uygun biçimde birim arşivinde muhafazasını sağlamak,
 6. Belli zamanlarda kayıtların karşılığı kapanmayan evrakın araştırmasını yapmak, bu konuda gerekli raporların hazırlanmasını sağlamak,
 7. Geçmiş yıllara ait Arşiv Şube Müdürlüğüne zimmet karşılığı teslim edilen klasör ve dosyaların gerektiğinde talep edilmesi durumunda zimmet karşılığı teslim almak,
 8. Birimde çalışan personelin mesai, devam, vizite, yıllık izin vs. işlemlerini takip ve kontrol etmek, aylık puantaj çizelgelerini hazırlamak,
 9. İzine ayrılan ve rapor alan personelin izine ayrılışını ilgili birime bildirmek,
 10. Bağlı olduğu birimde çalışan personele ait evrak ve yazıları, gölge dosya olarak oluşturulan özlük dosyalarında saklamak ve istenildiğinde çıkarmak,
 11. Bilgi işlem faaliyetlerini koordine etmek,
 12. Her türlü genelge, bildiri, yönetmelik ve başkanlık emirlerini takip etmek, ilgili personele havale edilmesini sağlamak ve arşivlemek,
 13. Birimine ait iç ve dış telefon haberleşmesinin, telsiz telefon ve faks hizmetlerinin Başkanlık prensip ve kararlarına uygun olarak yapılanmasını sağlamak,
 14. Başkanlık ve bağlı birimlerin telefon, faks numaraları, telsiz kodları ile adreslerinin değişen ve gelişen durumlarına göre takibini yapmak ve buna göre rehber hazırlamak,
 15. Bağlı olduğu birimin telefon, faks, elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin tahakkukunu sağlamak, ödemelerin takibini yapmak,
 16. Hizmet binası ve çevresinin temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak,
 17. Bağlı olduğu birim bünyesinde kullanılan tüm araçların her zaman bakımlı, temiz ve faal durumda bulundurulmasını sağlamak, bakım onarımlarını programlayarak takip ve kontrol etmek,
 18. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak,
 19. Bağlı olduğu birim tarafından yapılacak her türlü sosyal ve kültürel faaliyetleri organize etmek,
 20. Görev alanına giren konulara ilişkin, faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak, 
 21.  Birim amirlerince uygun görülen diğer hizmetleri yürütmek.

Şoför ve Operatörlerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 17-Şoför ve Operatörler,

 1. Görevi gereği kendisine verilmiş hizmet araçlarını amacına uygun ve verimli kullanmak, her zaman bakımlı, temiz ve faal durumda bulundurulmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını programlayarak takip ve kontrol etmek, kasıtlı ve ihmal sonucu hasara uğratılan araçların zararından sorumlu olmak, görevinden ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek,
 2. Başkanlık bünyesinde kullanılan tüm araçların periyodik muayenelerinin takibini yapmak ve birim amirlerine bilgi vermek,
 3. Görev alanına giren hizmetleri kusursuz ve zamanında tamamlamak, verilen iş programlarını iş gücü kaybına meydan vermeden, eş güdüm ile emniyetle yürütülmesini sağlamak,
 4.  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak,
 5. İlgili mevzuatlarda belirlenen; kılık ve kıyafet, davranış ve mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak,
 6. Birim amirlerince uygun görülen diğer hizmetleri yürütmek,
 7. Görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi konusunda birim amirlerine karşı sorumlu olmak.

İşçi Personelin Görev ve Sorumlulukları

Madde 18-İşçi Personel,

 1. Görevi gereği birim amirlerince kendilerine tevdi edilen işleri, mevzuata uygun, zamanında ve kusursuz olarak tamamlamak, verilen iş programlarını iş gücü kaybına meydan vermeden, eş güdüm ile emniyetle yürütülmesini sağlamak,
 2. Görevi gereği kendisine verilmiş araç, gereç ve her türlü malzemeyi hizmet amacına uygun kullanmak, temiz ve düzenli tutmak, korumak, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek,
 3. İlgili mevzuatlarda belirlenen; kılık ve kıyafet, davranış ve mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak,
 4. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak,
 5. Birim amirlerinin haberi olmadan görev yerini değiştirmemek, terk etmemek,
 6. Birim amirlerince uygun görülen diğer hizmetleri yürütmek,
 7. Görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi konusunda birim amirlerine karşı sorumlu olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dairenin Çalışma Düzeni

Çalışma Düzeni

Madde 19-  Dairede görevli tüm personel;

 

 1. Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler,
 2. Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,
 3. Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler.
 4.  Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,
 5. Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,
 6. Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir eder.

Bilgi verme Yasağı

Madde20-  Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yönergeler

Yönerge

Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya üst yönetim yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde22-  Bu Yönetmelik Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23-  Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.